Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE 0050.28.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2013 – 2033.

ZARZĄDZENIE 0050.28.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 marca 2013 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2013 – 2033.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gryfino na lata 2013 – 2033 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 –2033 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsze zarządzenie wypełnia dyspozycje z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Nowy wzór załączników zastosowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym zarządzeniem nie wprowadza się żadnych zmian do danych zawartych w WPF uchwalonej Uchwałą Nr XXX/258/13Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2013-2033, a tylko dostosowuje do obowiązującego układu tabel.