Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań powierzonych o kwotę 188.074,86 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 188.074,86
801     Oświata i wychowanie 188.074,86
80195   Pozostała działalność 188.074,86
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 188.074,86
OGÓŁEM 188.074,86

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań powierzonych o kwotę  194.024,86 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 188.074,86
801     Oświata i wychowanie 188.074,86
80195   Pozostała działalność 188.074,86
4300 Zakup usług pozostałych 188.074,86
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 5.950
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.950
85395   Pozostała działalność 5.950
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5.619,18
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 330,82
OGÓŁEM 194.024,86

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań powierzonych o kwotę  5.950 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 5.950
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.950
85395   Pozostała działalność 5.950
4307 Zakup usług pozostałych 5.619,18
4309 Zakup usług pozostałych 330,82
OGÓŁEM 5.950

§ 4.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  3.277,49 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 3.277,49
852     Pomoc społeczna 3.277,49
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.277,49
3110 Świadczenia społeczne 3.277,49
OGÓŁEM 3.277,49

§ 5.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  3.277,49 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.277,49
852     Pomoc społeczna 3.277,49
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.277,49
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.277,49
OGÓŁEM 3.277,49

§ 6.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 54.710 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 6.910
750     Administracja publiczna 2.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.000
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.500
92195   Pozostała działalność 3.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500
926     Kultura fizyczna 1.410
92601   Obiekty sportowe 1.410
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.410
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 42.000
801     Oświata i wychowanie 42.000
80104   Przedszkola 42.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.000
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 5.800
926     Kultura fizyczna 5.800
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 5.800
4300 Zakup usług pozostałych 5.800
OGÓŁEM 54.710

§ 7.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 54.710 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 6.910
750     Administracja publiczna 2.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.000
4260 Zakup energii 2.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.500
92195   Pozostała działalność 3.500
4300 Zakup usług pozostałych 3.500
926     Kultura fizyczna 1.410
92601   Obiekty sportowe 1.410
4300 Zakup usług pozostałych 1.410
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 32.000
801     Oświata i wychowanie 32.000
80104   Przedszkola 3.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 29.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 10.000
801     Oświata i wychowanie 10.000
80104   Przedszkola 7.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 3.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 5.800
926     Kultura fizyczna 5.800
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 5.800
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.000
OGÓŁEM 54.710

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 2.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań nałożonych na wydział.

Dział 801

  • 188.074,86 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o.  Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem środków finansowych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – decyzja za XI i XII 2013.
  • 42.000zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
  • 10.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Gryfinie.
  • 32.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Gryfinie.

Dział 852

  • 3.277,49 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z przeznaczeniem na zapłacenie zaległych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w UMiG w latach 2008-2011.

Dział 853

  • 5.950 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe zakwalifikowanie wydatków w obrębie projektu.

Dział 921

  • 3.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe zakwalifikowanie wydatków w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Żabnica).

Dział 926

  • 1.410 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe zakwalifikowanie wydatków w obrębie funduszu sołeckiego na doposażenie placów zabaw (Sołectwo Wełtyń - 680 zł, Sołectwo Krzypnica - 730 zł).
  • 5.800 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na transport.