Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 08 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia kwot wywoławczych jednorazowych opłat odstępnego, do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem i dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 08 kwietnia 2013 r.


w sprawie ustalenia kwot wywoławczych jednorazowych opłat odstępnego, do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem i dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217 poz.1281; z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 951, poz. 908, poz. 1256, poz. 1429 i 1529) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr 120.35.2012 z dnia 13 września 2012 r. i Nr 120.39.2012 z dnia 1 października 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam kwoty wywoławcze jednorazowych opłat odstępnego do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego:

  1. na najem lokalu użytkowego nr 1 – położonego w Czepinie, przy ul. Gryfińskiej nr 50 a, o pow. 82,00 m2, przeznaczonego na cele komercyjne (w tym: handlowe, usługowe i gastronomiczne), na okres 3 lat - w wysokości: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset),
  2. na najem lokalu użytkowego nr 2 – położonego w Gryfinie, przy ul. Szczecińskiej nr 2, o pow. 138,00 m2, przeznaczonego na cele komercyjne (w tym: handlowe, usługowe i gastronomiczne), na okres 3 lat - w wysokości:1.000,00 zł, (słownie złotych: jeden tysiąc),
  3. na dzierżawę części działki, oznaczonej numerem 269/3, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino, o pow. 20 m2, przeznaczonej na cele garażowe (na realizację inwestycji, polegającej na budowie garażu blaszanego) na okres 5 lat – w wysokości: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy  Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomości, wyznaczone do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, stanowią własność Gminy Gryfino.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, burmistrz gospodaruje mieniem komunalnym. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami –,,…nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę…”.
Wyboru dzierżawcy lub najemcy gminnej nieruchomości na okres powyżej 3 lat, ale nie przekraczający lat 10, dokonuje się w drodze pisemnego konkursu ofert lub przetargu. Burmistrz każdorazowo, w drodze zarządzenia, ustala kwotę wywoławczą jednorazowej opłaty odstępnego.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka