Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. M.Konopnickiej 17/9, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 sierpnia 2013 r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. M.Konopnickiej 17/9, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz.1529; z 2013r. poz. 1429) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. M. Konopnickiej 17/9, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, na kwotę 180.364,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote ).

§ 2. Cena nieruchomości zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jej sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca  Burmistrza Maciej Szabałkin

 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXIX/404/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. Rada Miejska w Gryfinie, przeznaczyła do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 9 w budynku przy ul. M. Konopnickiej nr 17 w Gryfinie.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 26.07.2013r., określił wartość nieruchomości na kwotę 178.600,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych), w tym: wartość lokalu wraz z udziałem w urządzeniach częściach wspólnych budynku – 174.850,00 zł , wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej (dz. nr 33/3 ) – 3.750,00 zł.
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 1.764,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt cztery złote), na którą składa 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 862,50 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) oraz fundusz remontowy na dzień 26.08.2013r. - 901,50 zł (słownie: dziewięćset jeden złotych i pięćdziesiąt groszy groszy).
Wartość nieruchomości zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec