Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2013. BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-26/08 z dnia 15 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2013.
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 lutego 2013 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-26/08 z dnia 15 lutego 2008 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217 poz.1281; z 2012 r. poz.567) oraz § 10 pkt. 16 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta  i Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-26/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę Składowiska Odpadów Komunalnych, wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Ustalona stawka czynszu będzie waloryzowana corocznie, bez konieczności zmiany umowy, średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszanym przez Prezesa GUS”.

„4. Czynsz ustalony w oparciu o stawkę określoną w ust. 1, będzie powiększony  o podatek VAT, w wysokości określonej przepisami odrębnymi”.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 0151-17/05 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów w mieście i gminie Gryfino, wykorzystywanych na komunalne składowisko odpadów, na okres krótszy niż 3 lata.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2013 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U z a s a d n i e n i e

Zarządzeniem Nr 0151-26/08 z dnia 15 lutego 2008 r. ustalono stawkę czynszu za dzierżawę Składowiska Odpadów Komunalnych, w wysokości netto 0,20 zł za 1 m2 gruntu  w stosunku rocznym. W treści zarządzenia nie wskazano możliwości waloryzacji stawki  czynszu. Ponadto zarządzenie nie określa konieczności powiększenia czynszu dzierżawnego, ustalonego z zastosowaniem określonej stawki, o należny podatek VAT.
W związku z powyższym należało dokonać zmiany ww. zarządzenia poprzez uzupełnienie o wskazaną treść. W ramach dostosowania do obecnego porządku prawnego należało również stwierdzić utratę mocy zarządzenia Nr 0151-17/05 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów w mieście i gminie Gryfino, wykorzystywanych na komunalne składowisko odpadów, na okres krótszy niż 3 lata.

Sporządziła:
K.Lamperska