Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548)  oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 25.216,12 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 25.000
926     Kultura fizyczna 25.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 25.000
2320 Dotacje celowe otrzymanie z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 216,12
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 216,12
85395   Pozostała działalność 216,12
2329 Dotacje celowe otrzymanie z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 216,12
OGÓŁEM 25.216,12

§ 2.  Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 216,12 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 216,12
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 216,12
85395   Pozostała działalność 216,12
2327 Dotacje celowe otrzymanie z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 216,12
OGÓŁEM 216,12

§ 3.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 25.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 25.000
926     Kultura fizyczna 25.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 25.000
4300 Zakup usług pozostałych 25.000
OGÓŁEM 25.000

§ 4.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  12.070 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 500
801     Oświata i wychowanie 100
80104   Przedszkola 100
4300 Zakup usług pozostałych 100
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 400
92195   Pozostała działalność 400
4300 Zakup usług pozostałych 400
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 1.430
851     Ochrona zdrowia 1.430
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.430
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.430
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 10.140
852     Pomoc społeczna 10.140
85206   Wspieranie rodziny 10.140
4300 Zakup usług pozostałych 10.140
OGÓŁEM 12.070

§ 5.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 12.070 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 500
758      Różne rozliczenia 100
75818    Rezerwy ogólne i celowe 100
4810 Rezerwy 100
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 400
92195   Pozostała działalność 400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 11.570
851     Ochrona zdrowia 1.430
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.430
4300 Zakup usług pozostałych 1.430
852     Pomoc społeczna 10.140
85206   Wspieranie rodziny 10.140
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.140
OGÓŁEM 12.070

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 851

  • 1.430 zł – zmian w palnie wydatków pomiędzy dysponentami dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie. Środki przesuwa się dla ZEAS-u w związku z transportem dzieci na półkolonie.

Dział 758, 801

  • 100 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z realizacją w latach 2013 – 2014 projektu pn. „Polsko - Niemiecki Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder – Welse i gmin Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz”.

Dział 852

  • 10.140 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 853

  • 216,12 zł - zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z realizacją projektu partnerskiego pn „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”- aneks nr 1/2013 z dnia 06.06.2013 r.

Dział 921

  • 400 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami po. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie funduszu sołeckiego ( Bartkowo – 400).

Dział 926

  • 25.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w zgodnie z pismem ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie w sprawie przyznania dodatkowych środków w związku z realizacją porozumienia nr EK-3/09 z dnia 10 lutego 2009 r.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz