Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 18/6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 grudnia 2013r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 18/6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429 i poz.1529) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 18/6 , przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, na kwotę 145.805,78 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy).

§ 2. Cena nieruchomości zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jej sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993r. Rada Miasta i Gminy w Gryfinie, przeznaczyła do sprzedaży na rzecz najemców lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Łużyckiej nr 18 w Gryfinie.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 11.10.2013r., określił wartość nieruchomości na kwotę 142.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące złotych), w tym: wartość lokalu wraz z udziałem w urządzeniach częściach wspólnych budynku – 132.650,00 zł, wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej (dz. nr 18/4) - 9.350,00 zł.
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 3.805,78 zł (słownie: trzy tysiące osiemset pięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej - 2.150,50 zł (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy ) oraz fundusz remontowy na dzień 30.11.2013r. – 1.655,28 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia osiem groszy).
Wartość nieruchomości zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec