Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji w 2013 r. dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 marca 2013 roku


w sprawie ustalenia wysokości dotacji w 2013 r. dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino

Na podstawie art. 90 ust. 1 i ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137 poz. 1304; z 2004 r. Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz 2781; z 2005 r. Nr 17  poz. 141, Nr 94 poz.788, Nr 131 poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658;  z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115 poz. 791, Nr 181 poz. 1292, Nr 180 poz. 1280; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz.1618; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 148 poz. 991, Nr 127 poz. 857; z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979) na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz na podstawie § 3 uchwały nr XXX/262/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 1029) zarządza się:

§ 1.1. Ustala się miesięczną kwotę dotacji z budżetu Gminy Gryfino na jednego ucznia objętego opieką wychowawczą w innej formie wychowania przedszkolnego w wysokości 392,87 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt dwa 87/100), z zastrzeżeniem ust. 2.

  1. Dotacja dla ucznia niepełnosprawnego przysługuje w wysokośi przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego  w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Gryfino.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji należnych od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia  30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Na terenie Gminy Gryfino w chwili obecnej funkcjonuje 5 punktów przedszkolnych prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, dlatego też Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wskazuje kwotę dotacji jaka będzie przysługiwała na jedno dziecko objęte opieką wychowawczą w punkcie bądź innej formie wychowanie przedszkolnego.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska