Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.128.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.128.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 03 grudnia 2013 r.


w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 688/2013 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania na obszarze województwa zachodniopomorskiego systemu stałych dyżurów tworzonego na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa zarządza się co następuje:

§ 1. Dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem realizowanych zadań w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w gminie Gryfino ustala się stały dyżur burmistrza.

§ 2. Na kierownika stałego dyżuru wyznacza się Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 3. Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru burmistrza określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru burmistrza oraz sprawdzanie gotowości stałego dyżuru do działania powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 5. Zobowiązuje się Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego do zapewnienia stałemu dyżurowi:

  1. technicznych środków łączności,
  2. niezbędnych środków transportowych z kierowcami,
  3. sprzętu i materiałów biurowych,
  4. miejsc do odpoczynku i wyżywienia obsady stałego dyżuru.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 0050.43.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na podstawie:
- § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150);
- § 7, §8 ust. 1 i ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218);
- § 6 pkt 3,4 i5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 152)
oraz:
- zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 688/2013 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania na obszarze województwa zachodniopomorskiego systemu stałych dyżurów tworzonego na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa.
wydanie zarządzenia w sprawie powołania i organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino jest konieczne.

Wykonał:
Henryk Nowakowski