Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia cen netto nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 2 i w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 05 listopada 2013 r.


w sprawie ustalenia cen netto nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 2 i w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r . poz. 594 i 645), art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz. 6675,  Nr 143, poz.963, Nr 155, poz.1043, nr 197, poz.1307, Nr 200, poz.1323; z 2011 r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz.622, Nr 115, poz.673, Nr 129, poz.732, Nr 130, poz. 762,  Nr 135, poz.789, Nr 163, poz.981, Nr 187, poz.1110, Nr 224, poz.1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1429 i poz. 1529) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam ceny netto niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 2 i w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ENEA Operator Spółki z o.o. w Poznaniu:

  • dz. nr 387/2   o pow. 0,0107 ha (m.Gryfino, obręb nr 2) - na kwotę 11.400,00 zł
  • dz. nr 197/12 o pow. 0,0100 ha (obręb Wełtyń II) - na kwotę 9.600,00 zł
  • dz. nr 222/50 o pow. 0,0149 ha (obręb Wełtyń II) - na kwotę 14.300,00 zł
  • dz. nr 274/15 o pow. 0,0090 ha (obręb Wełtyn II) - na kwotę 8.600,00 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami działek:387/2 o pow. 0,0107 ha (m. Gryfino, obręb ewidencyjny nr 2), 197/12 o pow. 0,0100 ha, 222/50 o pow. 0,0149 ha i 274/15 o pow. 0,0090 ha (obręb ewidencyjny  Wełtyń Ii), przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod stacje transformatorowe.
Z wnioskami o nabycie nieruchomości wystąpiła Spółka z o.o. ENEA Operator  w Poznaniu.
Uchwałą Nr XXXVII/324/13 z dnia 26 września 2013 r. Rada Miejska w Gryfinie, zwolniła przedmiotowe nieruchomości z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu na rzecz ww. Spółki.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości a cenę nieruchomości sprzedawanej  w drodze bezprzetargowej – w wysokości nie niższej niż jej wartość.
Wartości nieruchomości objętych niniejszym zarządzeniem, ustalone na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego, wynoszą: dz.387/2 – 11.400,00 zł, dz. 197/12 – 9.600,00 zł, dz.222/50 – 14.300,00 zł, dz.274/15 – 8.600,00 zł (łączna wartość – 43.900,00 zł ).
Stosownie do art. 67 ust.3, ceny nieruchomości ustalono w wysokości nie niższej niż ich wartości określone w operatach szacunkowych. Ceny sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwiększone zostaną o należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.

Sporządziła:
K.Lamperska