Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050. 43.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej, położonej w Sobieradzu 12/2.

ZARZĄDZENIE NR 0050. 43.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 kwietnia 2013 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej, położonej w Sobieradzu 12/2.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153 ), art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Sobieradzu 12/2, na kwotę 65.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XXXI/265/13 z dnia 26 lutego 2013 r. Rada Miejska w Gryfinie, wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu niemieszkalnego nr 2 o powierzchni 59,50 m2 w budynku nr 12 w Sobieradzu, pomieszczeń przynależnych oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 255/2 o ogólnej powierzchni 0,3099 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Sobieradz.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 12 kwietnia 2013r. określił wartość nieruchomości lokalowej na kwotę 59.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy).
Poniesione koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży należy doliczyć do ceny.
W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu na kwotę netto 65.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy).

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec