Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 05 marca 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050-28/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 05 marca 2013r.


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050-28/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  14 marca 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz.567) oraz art. 9a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U .z 2005r., Nr 180 poz. 1493, Dz.U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1589; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887) zarządza, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0050-28/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie § 2. Otrzymuje nowe brzmienie:

„ W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

  1. Ewa Urbańska- przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  2. Monika Wilczyńska- przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
  3. Magda Kłaczkiewicz- przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
  4. Iwona Brokmeier- przedstawiciel oświaty
  5. Urszula Widziajło- kurator sądowy
  6. Hanna Oleś- przedstawiciel ochrony zdrowia
  7. Piotr Janik- przedstawiciel Policji
  8. Elżbieta Pietrzak - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej
  9. Irena Perlik- przedstawiciel organizacji pozarządowej”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.z 2005r., Nr 180 poz. 1493, Dz.U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1589; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887) burmistrz powołuje zespół interdyscyplinarny, który w ramach swoich zadań podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ustawodawca określił, iż w skład zespołu powinni wchodzić przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, a także kuratorzy sądowi. W związku z wnioskiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Koła przy Gryfińskim Domu Kultury, Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie dokonuje się zmiany przedstawicieli wchodzących w skład Zespołu jak w zarządzeniu.

Sporządziła:
Magda Kłaczkiewicz