Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885; ze zmianami) oraz § 13 pkt 1 Uchwały    Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  65.756 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 65.756
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 65.756
85415   Pomoc materialna dla uczniów 65.756
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 65.756
OGÓŁEM 65.756

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  120.746 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 1.000
801     Oświata i wychowanie 1.000
80101   Szkoły podstawowe 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 7.000
801     Oświata i wychowanie 7.000
80101   Szkoły podstawowe 7.000
4270 Zakup usług remontowych 7.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 112.746
630     Turystyka 8.200
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8.200
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.200
750     Administracja publiczna 2.100
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.100
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.500
75412   Ochotnicze straże pożarne 15.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500
4260 Zakup energii 5.000
4270 Zakup usług remontowych 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
4430 Różne opłaty i składki 4.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 65.756
85415   Pomoc materialna dla uczniów 65.756
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 65.756
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000
90002   Gospodarka odpadami 20.000
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20.000
926     Kultura fizyczna 1.190
92601   Obiekty sportowe 1.190
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.190
OGÓŁEM 120.746

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 54.990 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 54.990
750     Administracja publiczna 2.100
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.100
4270 Zakup usług remontowych 1.000
4430 Różne opłaty i składki 1.100
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.500
75412   Ochotnicze straże pożarne 3.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000
75421   Zarządzanie kryzysowe 12.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12.000
758        Różne rozliczenia 8.200
75818    Rezerwy ogólne i celowe 8.200
4810 Rezerwy 8.200
801     Oświata i wychowanie 8.000
80101   Szkoły podstawowe 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
80195   Pozostała działalność 7.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000
90002   Gospodarka odpadami 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
926     Kultura fizyczna 1.190
92601   Obiekty sportowe 1.190
4300 Zakup usług pozostałych 1.190
OGÓŁEM 54.990

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 630

  • 8.200 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycje w celu zabezpieczenia środków opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem przyłącza telefonicznego do budynków Rybakówki i Tawerny zlokalizowanych na nabrzeżu w Gryfinie.

Dział 750

  • 2.100 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z bieżącą eksploatację pojazdów służbowych.

Dział 754

  • 15.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na

Dział 801

  • 1.000zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup biurek, komputerów i pozostałego oprzyrządowania w celu dostosowania pracowni komputerowej do wymogów MEN.
  • 7.000 – zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością dokonania remontów łazienek w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie.

Dział 854

  • 65.756 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 494/2013 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 854, rozdziale 85415 – z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26 (działanie 13.1.5.4.). Zadanie realizuje Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – wyprawka szkolna.

Dział 900

  • 20.000 zł – zmian w palnie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia środków na wypłatę prowizji dla inkasentów w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 926

  • 1.190 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski w zakresie doposażenia placów zabaw i placów rekreacyjno – sportowych w Gminie Gryfino.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz