Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.18.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.18.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lutego 2013 r.


w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

Na podstawie § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 roku ze zmianami, w związku z art. 8 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zarządzam, co następuje:

§1 Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w składzie:

  1. Małgorzata Cymbik – Przewodniczący Komisji
  2. Andrzej Skrouba - Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Krzysztof Czosnowski – Sekretarz Komisji
  4. Iwona Cehak– Członek Komisji
  5. Wiesław Makay – Członek Komisji

§2 Zasady pracy Komisji reguluje Regulamin pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wprowadzony zarządzeniem Nr 0151-57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 maja 2010 r.

§3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna działa na podstawie zarządzenia Nr 0151-57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 maja 2010 r. jako organ doradczy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z regulaminem pracy komisji skład osobowy komisji ustalany jest na trzyletnią kadencję. W związku z upływem kadencji komisji powołanej zarządzeniem Nr 0151-26/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 marca 2010 r. powołuje się komisję w składzie określonym niniejszym zarządzeniem na trzyletnią kadencję.