Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

  Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548)  oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 158.814 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 150.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100.000
75421   Zarządzanie kryzysowe 100.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000
4270 Zakup usług remontowych 20.000
900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.000
90002   Gospodarka odpadami 50.000
4300 Zakup usług pozostałych 50.000
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 8.814
801     Oświata i wychowanie 8.814
80104   Przedszkola 8.814
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.814
OGÓŁEM 158.814

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 158.814 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 158.814
758     Różne rozliczenia 150.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 150.000
4810 Rezerwy 150.000
801     Oświata i wychowanie 8.814
80195   Pozostała działalność 8.814
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.814
OGÓŁEM 158.814

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 8.814 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Gryfinie z przeznaczeniem na odprawę emerytalną.

Dział 758 (rez. celowa),754

  • 100.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych oraz zakup paliwa i naprawy samochodów strażackich.

Dział 758 (rez. ogólna),900

  • 50.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Finansowego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań nałożonych na wydział.

Sporządziła:
S. Skrzyniarz