Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz. 938) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje

§1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 4.208 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.208
750     Administracja publiczna 4.208
75011   Urzędy wojewódzkie 4.208
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4.208
OGÓŁEM 4.208

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 90.030 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 90.030
700     Gospodarka mieszkaniowa 20.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.000
4260 Zakup energii 20.000
750     Administracja publiczna 60.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60.000
4270 Zakup usług remontowych 15.000
4300 Zakup usług pozostałych 45.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.500
90003   Oczyszczanie miast i wsi 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 1.500
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.530
92195   Pozostała działalność 2.530
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.430
4300 Zakup usług pozostałych 1.100
OGÓŁEM 90.030

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 4.208 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.208
750     Administracja publiczna 4.208
75011   Urzędy wojewódzkie 4.208
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.208
OGÓŁEM 4.208

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 90.030 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 90.030
700     Gospodarka mieszkaniowa 20.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000
750     Administracja publiczna 60.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.000
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5.000
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5.000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 15.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.500
90003   Oczyszczanie miast i wsi 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.530
92195   Pozostała działalność 2.530
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.100
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350
4300 Zakup usług pozostałych 1.080
OGÓŁEM 90.030

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 700

  • 20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami z uwagi na konieczność uregulowania płatności za energię cieplną do najmowanej przez Gminę Gryfino części budynku dworca PKP w Gryfinie;

Dział 750

  • 4.208 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 669/2013 z dnia 30 października w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013r. z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
  • 60.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań oraz zobowiązań wynikających z zawartych umów;

Dział 900

  • 7.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem wykonanie tablic informacyjnych w ramach funduszu sołeckiego oraz na wykonanie ekspertyz w zakresie utrzymania zieleni;

Dział 921

  • 2.530 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem środków finansowych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego;

Sporządziła:
A.Makowska-Wilk