Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548)  oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 32.009 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 32.009
750     Administracja publiczna 30.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30.000
4270 Zakup usług remontowych 30.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.609
75416   Straż gminna (miejska) 1.609
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.609
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 400
4300 Zakup usług pozostałych 400
OGÓŁEM 32.009

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 32.009 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 32.009
750     Administracja publiczna 30.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.000
4300 Zakup usług pozostałych 13.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.609
75416   Straż gminna (miejska) 1.609
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.609
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400
OGÓŁEM 32.009

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 30.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków finansowych na pilną potrzebę wymiany drzwi wejściowych do budynku urzędu, przeniesienie klimatyzatora oraz odświeżenie klatki schodowej w związku z ww. czynnościami.

Dział 754

  • 1.609 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem  Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia.

Dział 900

  • 400 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem  Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie funduszu sołeckiego (Dołgie).

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz