Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 lipca 2013 r.


w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 26a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. Nr 594 t.j.) oraz art. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję z dniem 15 lipca 2013 r. Pana Janusza Korżaka na Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 2. 1. Powołanie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy.
2. Po upływie kadencji burmistrza, zastępca burmistrza pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę burmistrza.

§ 3. Wykonanie zarządzenia w zakresie związanym z nawiązaniem stosunku pracy powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat
UZASADNIENIE

W związku z wakatem na stanowisku Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (symbol BW) z dniem 15 lipca 2013 r. powołuję na ww. stanowisko Pana Janusza Korżaka.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska - Piaskowska