Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.78.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 lipca 2013 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.78.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369; Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1; Nr 56, poz. 458; Nr 67, poz. 572; Nr 97, poz. 800; Nr 213, poz. 1650; Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 908, poz. 1544 oraz z 2013 r. poz. 675) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.78.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pana Marcina Żołnowskiego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Olga Woś – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca komisji,

 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. Jolanta Kroczak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie,

 4. Alfred Borysewicz – ekspert,

 5. Halina Szczygieł – ekspert.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani Małgorzaty Drążyk ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Olga Woś – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca komisji,

 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. Elżbieta Wnuk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,

 4. Alfred Borysewicz – ekspert,

 5. Halina Szczygieł – ekspert.”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§. 13. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół w Gardnie Pani Anity Nowak, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Olga Woś – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca komisji,

 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. Anny Frąckowiak-Kułdosz – dyrektor Zespołu Szkół w Gardnie,

 4. Halina Szczygieł – ekspert,

 5. Alfred Borysewicz – ekspert.”;

4) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie Pani Anny Snoch, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Olga Woś – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca komisji,

 2. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 3. Sławomir Głuszak – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,

 4. Alfred Borysewicz – ekspert,

 5. Sławomir Fuks – ekspert.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 


UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący szkoły powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) dyrektor szkoły,
4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zarządzeniem Nr 0050.78.2013 z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołał komisje egzaminacyjne dla 18 nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, którzy do dnia 1 lipca 2013 r. złożyli wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Niniejsze zarządzenie zmienia skład czterech komisji egzaminacyjnych z powodów organizacyjnych.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj