Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21  marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548)  oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 6.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.000
900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
4300 Zakup usług pozostałych 500
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 5.000
801     Oświata i wychowanie 5.000
80101   Szkoły podstawowe 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
OGÓŁEM 6.000

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 6.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 6.000
758       Różne rozliczenia 5.000
75818    Rezerwy ogólne i celowe 5.000
4810 Rezerwy 5.000
900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.000
4260 Zakup energii 500
4270 Zakup usług remontowych 500
OGÓŁEM 6.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 900

  • 1.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Dział 758 (rez. ogólna),801

  • 5.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie. W 2012 r. wpłynęła darowizna z Fundacji PGE – Energia z Serca na realizację w 2013 r. ekologicznego programu edukacyjnego „Segregujesz – zyskujesz”.

Sporządziła:
S. Skrzyniarz