Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.66.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie wskazania szkół, w których będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela i pracownika administracji i obsługi będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich z siedzibą przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.66.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 07 czerwca 2013 r.


w sprawie wskazania szkół, w których będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela i pracownika administracji i obsługi będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich z siedzibą przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie

Na podstawie art. 53 ust. 3a w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369; Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1; Nr 56, poz. 458; Nr 67, poz. 572; Nr 97, poz. 800; Nr 213, poz. 1650; Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 908, poz. 1544), art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592, poz. 908, poz. 1456) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zarządza się, co następuje:

§ 1. Na każdego nauczyciela i pracownika obsługi będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczany będzie w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się Dyrektorów Szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino do zapoznania nauczycieli oraz pracowników obsługi ze zlikwidowanej szkoły z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązującym w prowadzonej placówce.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r. .

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2013 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę  Nr XXXIII/282/13 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie. Termin likwidacji placówki wyznaczono na dzień 31 sierpnia 2013 r. W myśl art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w przypadku likwidacji szkoły organ prowadzący szkołę jest zobowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego szkoła była ostatnim miejscem pracy. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole. Natomiast w myśl art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych są osoby, którym pracodawca przyznał prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu czyli pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści oraz byli pracownicy i ich rodziny. Regulaminy szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino posiadają bądź posiadać będą zapisy o możliwości korzystania ze świadczeń funduszu zarówno przez nauczycieli jak i osoby będące pracownikami administracji i obsługi będącymi również emerytami lub rencistami.
Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino pragnąc zapewnić dostęp do świadczeń funduszu socjalnego zarówno byłym nauczycielom jak i pracownikom administracji  i obsługi likwidowanej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie wprowadza w życie powyższe zarządzenie.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska