Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/137/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XV/137/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2011r.


w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2012 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, poz. 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§1. Przyjąć na 2012 rok plany pracy Komisji:

  1. Rewizyjnej - załącznik nr 1,
  2. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - załącznik nr 2,
  3. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - załącznik nr 3,
  4. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony  Środowiska - załącznik nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W celu prawidłowej pracy Komisji Rady Miejskiej zgodnie ze Statutem Gminy Gryfino i ustawą o samorządzie gminnym niezbędnym jest zatwierdzenie planów pracy Komisji. Poszczególne Komisje opracowują swoje plany pracy, które następnie przedstawiaj Radzie do akceptacji. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.