Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego za 2010 rok

załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVII/623/10
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 4 listopada 2010r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH
I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2010 (do końca kadencji)

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pracowała w następującym składzie:

 1. Kmieciak Wanda - Przewodnicząca Komisji
 2. Guga Rafał - Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Chmura-Nycz Magdalena - członek komisji
 4. Figas Tadeusz - członek komisji
 5. Karzyńska-Karpierz Lidia - członek komisji
 6. Nikitińska Janina - członek komisji
 7. Robak Eugeniusz - członek komisji
 8. Sanecki Marek - członek komisji
 9. Skrzypiński Janusz - członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2010r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/514/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 9 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 1. Sporządziła sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok.
 2. Zapoznała się ze sposobem realizacji uchwały Nr XXXVI/382/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego.
 3. Zapoznała się z zastosowaniem nowatorskich metod zabezpieczeń przed skażeniem bakteryjnym wody pitnej w ujęciach miejskich.
 4. Zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa i prac konserwatorskich na obiektach gminnych plaż.
 5. Zapoznała się z danymi dotyczącymi liczby zachorowań wywołanych przez wirus grypy A/H1N1 w Gminie Gryfino.
 6. Zapoznała się i sporządziła sprawozdanie z działalności placówek kulturalno – oświatowych w czasie ferii zimowych – odbyło się posiedzenie wyjazdowe.
 7. Zapoznała się z informacją nt. potrzeb osób niepełnosprawnych z Gminy Gryfino, likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej oraz w ciągach dla pieszych.
 8. Zapoznała się z działalnością Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie.
 9. Zapoznała się z działalnością wybranego klubu sportowego korzystającego z dotacji z budżetu Gminy Gryfino.( DELF i HERMES)
 10. Zapoznała się z informacją nt. inwestycji zagospodarowania nabrzeża w Gryfinie, pozyskane środki zewnętrzne, dokumentacja, poszczególne etapy realizacji.
 11. Zapoznała się z realizacją zadania budowy sieci kanalizacyjnej do miejscowości Wełtyń dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego (I etap).

Komisja wnioskowała do Burmistrza o:

 1. przeznaczenie w budżecie kwoty 350.000 zł na opracowanie koncepcji i projektu budynku socjalnego,
 2. przeznaczenie w budżecie kwoty 650.000 zł na remonty dróg i chodników, z kwoty 1.000.000 zł przeznaczonych na wykup nieruchomości zabudowanej w Żórawkach pod realizacje świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw dla miejscowości Żórawki i Pniewo.
 3. Uruchomienie kąpieliska w miejscowości Steklno oraz przeznaczenie środków finansowych na w/w cel w bieżącym sezonie letnim.
 4. Komisja wnioskowała, aby pieniądze ze sprzedaży lokali zostały przeznaczone na wyremontowanie poddaszy w budynkach komunalnych w celu uzyskania większej ilości mieszkań dla rodzin potrzebujących.

Komisja zaopiniowała pozytywnie propozycję przeznaczenia do najmu wolnych lokali użytkowych będących własnością Gminy Gryfino mieszczących się na terenie CW „LAGUNA”.

 

Przewodnicząca Komisji

Wanda Kmieciak