Sesja nr LVII

UCHWAŁA NR LVII/623/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2010 rok

 

UCHWAŁA NR LVII/623/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 listopada 2010r.


w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2010 rok

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r.  Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdania z działalności Komisji za 2010 rok:

  1. Rewizyjnej - załącznik nr 1,
  2. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - załącznik nr 2,
  3. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony  Środowiska - załącznik nr 3,
  4. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - załącznik nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn