Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/490/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

UCHWAŁA NR XLV/490/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę  666.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 666.000
926      

Kultura fizyczna i sport

666.000
92601  Obiekty sportowe666.000
6630Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego666.000

Razem

666.000

§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  666.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 666.000
926    

Kultura fizyczna i sport

666.000
92601 Obiekty sportowe666.000
6300Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych333.000
6330Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)333.000

Razem

666.000

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 183.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 11.000
754    

Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa

11.000
75414 Obrona cywilna11.000
4300Zakup usług pozostałych11.000
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 2.000
801    

Oświata i wychowanie

2.000
80104  Przedszkola2.000
2510Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego2.000
Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie 170.000
921    

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

170.000
92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby170.000
2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury170.000

OGÓŁEM

183.000

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 183.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 183.000
758    

Różne rozliczenia

172.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe172.000
4810Rezerwy172.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.000
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych11.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia11.000
OGÓŁEM 

183.000

§ 5. Załącznikowi nr 5 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział  801, 758

  • 2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 4  w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup fotelika przeznaczonego do rehabilitacji dziecka  z porażeniem mózgowym w grupie integracyjnej (środki z rezerwy ogólnej). Niepełnosprawność ruchowa i brak zdolności w utrzymywaniu równowagi nie pozwala dziecku na bezpieczne i swobodne korzystanie z przedszkolnych krzesełek.

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Gryfino zmianie ulega załącznik dotyczący planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz rachunków własnych jednostek budżetowych na 2009r. (Przedszkole Nr 4).

Dział 754

11.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością przeniesienia syreny alarmowej zainstalowanej na budynku przy ul. Słowackiego 1. GTBS zwróciło się z pismem informując,  iż zamierza przeprowadzić na swoim budynku remont dachu i wymianę pokrycia dachowego,  na którym umieszczona jest syrena.

Dział 921

  • 170.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Gryfińskiego Domy Kultury w związku z nieprzewidzianymi wydatkami związanymi z realizacja projektu „755 Kroków w Kręgu Wspólnej Historii” w ramach INTERREG 4A oraz organizacją innych uroczystości i imprez (wizyta pociągu papieskiego, skoki rowerowe do wody, rodzinny piknik  z Unią Europejską, Zgryfiada, Targi Rzemieślnicze, przegląd piosenki ekologicznej, itp.).