Sesja nr XLV

UCHWAŁA NR XLV/491/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

UCHWAŁA NR XLV/491/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.            Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 65.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 65.000
600       Transport i łączność 65.000
60016  Drogi publiczne gminne65.000
4170Wynagrodzenia bezosobowe15.000
4270Zakup usług remontowych50.000

OGÓŁEM

65.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 65.000 zł  

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

65.000
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska65.000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg65.000
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych65.000
  OGÓŁEM  65.000

§ 3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji. 
Z uwagi na trwające procedury związane z opracowaniem projektów budowy oświetlenia oraz uzyskaniem stosownych pozwoleń wykorzystanie środków w roku 2009 z działu 900 jest niemożliwe, natomiast istnieje potrzeba zabezpieczenia środków w dziale 600 na remonty awaryjne, cząstkowe dróg gminnych oraz nadzory inwestorskie.
Przesunięcie środków w wysokości 65.000 zł z zadania „Budowa oświetlenia na terenie gminy Gryfino – iluminacja - most z ZZDW Koszalin” spowoduje zmiany w WPI (załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz