Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/473/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 1 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XLIV/473/09 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 1 października 2009 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,  Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  11.780 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

11.780
801   Oświata i wychowanie11.780
80101  Szkoły podstawowe11.780
0970 Wpływy z różnych dochodów11.780

Razem

11.780

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  931.520 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 891.520
801   Oświata i wychowanie11.780
80101 Szkoły podstawowe11.780
4270Zakup usług remontowych11.780
700   Gospodarka mieszkaniowa 679.740
70095 Pozostała działalność679.740
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych679.740
921   Kultura i ochrona dziedzictwa 200.000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby200.000
4270Zakup usług remontowych200.000
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 33.000
801   Oświata i wychowanie 33.000
80104  Przedszkola33.000
2510Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego33.000
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 7.000
801   Oświata i wychowanie7.000
80104 Przedszkola7.000
2510Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego7.000
OGÓŁEM 931.520

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 240.000 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

240.000
758   Różne rozliczenia 40.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe40.000
4810Rezerwy40.000
710   Działalność usługowa 200.000
71035 Cmentarze200.000
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych200.000

OGÓŁEM

240.000

§ 4.

  1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie 679.740 zł sfinansowany zostanie z pożyczki z NFOŚiGW.
  2. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu i wynosi 14.116.007 zł.
  3. Zwiększa się przychody gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek (§ 952)  o kwotę 679.740 zł.

§ 5. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznikowi nr 5 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział  801, 758

  • 11.780 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z otrzymaniem odszkodowań w wyniku zdarzeń losowych w szkołach.
  • 33.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wnioski Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego etatu opiekunki dziecięcej w związku z utworzeniem nowej grupy żłobkowej, wykonanie dodatkowych prac remontowych nieprzewidzianych w kosztorysie oraz nagrody dla pracowników (środki z rezerwy ogólnej).
  • 7.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wnioski Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Gryfinie z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego etatu opiekunki dziecięcej  w grupie wiekowej mieszanej 3 i 4 latków. W grupie tej zatrudnione są dwie nauczycielki i woźna oddziałowa (środki z rezerwy ogólnej).

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Gryfino zmianie ulega załącznik dotyczący planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz rachunków własnych jednostek budżetowych na 2009r. (Przedszkole Nr 2 i Nr 5 w Gryfinie  ).

Dział 700,710,921

  • 679.740 zł - zmian w przychodach i w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku realizacją umowy pożyczki z NFOŚiGW. Przesunięcia polegają na zmianie kwot w strukturze finansowania (środki własne, pożyczki) oraz w obrębie lat 2009-2010. Ponadto w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wartość zadania pn „Osiedle Reymonta, J.Pawła - sieć wodociągowa, sieć sanitarna”  uległa zmniejszeniu do kwoty 7.500.000 zł.
  • 200.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac i remontów w świetlicach – Sobiemyśl, Wysoka Gryfińska, Daleszewo oraz Chwarstnica.

Przesunięcie środków z rozbudowy cmentarza oraz pomiędzy zadaniami w obrębie  działu 700, rozdziału 70095 powodują zmiany w WPI (załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok).   

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz