Sesja nr XLIII

UCHWAŁA NR XLIII/465/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XLIII/465/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 sierpnia 2009 r.


w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,  Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717,    Nr 162, poz.1568; z 2004r.  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.  Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 2.189.798,88 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

2.189.798,88
600       Transport i łączność 1.324.728,88
60016  Drogi publiczne gminne1.324.728,88
0970Wpływy z różnych dochodów1.324.728,88
710       Działalność usługowa 442.300
71004  Plany zagospodarowania przestrzennego442.300
0970Wpływy z różnych dochodów442.300
750       Administracja publiczna 380.000
75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)380.000
0970Wpływy z różnych dochodów380.000
921       Kultura i ochrona dziedzictwa 33.580
92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby33.580
0970Wpływy z różnych dochodów33.580
926       Kultura fizyczna i sport 9.190
92601  Obiekty sportowe9.190
0970Wpływy z różnych dochodów9.190
  OGÓŁEM   2.189.798,88

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  1.930.608,88 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.930.608,88
600     Transport i łączność 1.074.728,88
60016 Drogi publiczne gminne1.074.728,88
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych1.074.728,88
710     Działalność usługowa 442.300
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego442.300
4300Zakup usług pozostałych442.300
750     Administracja publiczna 380.000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)380.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia380.000
921   Kultura i ochrona dziedzictwa33.580
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby33.580
4270Zakup usług remontowych33.580
OGÓŁEM 1.930.608,88

§ 3.

  1. Nadwyżka wynikająca z niniejszej uchwały w kwocie 259.190 zł zmniejszy deficyt budżetu.
  2. 2. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi 15.586.267 zł.

§ 4. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji. Zmiany polegają na wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków niezrealizowanych wydatków  niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 – wniosek   w załączeniu.
W związku z ww. zmianami w budżecie Gminy Gryfino zmianie ulega załącznik  dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 i kolejnych .

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz