Sesja nr XLIII

UCHWAŁA NR XLIII/467/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XLIII/467/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,  Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz.1568; z 2004r.  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.  Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458,   z 2009 Nr 52, poz.420) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa  się dochody gminy o kwotę 30.930 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

30.930
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30.930
85395 Pozostała działalność30.930
2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej26.290,50
2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej4.639,50

OGÓŁEM

30.930

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  2.142.876 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

30.930
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30.930
85395 Pozostała działalność33.230
4178Wynagrodzenia bezosobowe10.141,35
4179Wynagrodzenia bezosobowe1.789,65
4118Składki na ubezpieczenia społeczne1.146,84
4119Składki na ubezpieczenia społeczne202,39
4128Składki na Fundusz Pracy185,99
4129Składki na Fundusz Pracy32,83
4218Zakup materiałów i wyposażenia3.060,00
4219Zakup materiałów i wyposażenia540,00
4308Zakup usług pozostałych11.756,32
4309Zakup usług pozostałych2.074,63

Zespół Szkół w Gryfinie

2.111.946
801  Oświata i wychowanie 2.036.681
80101 Szkoły podstawowe117.135
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników25.956
4110Składki na ubezpieczenia społeczne3.943
4120Składki na Fundusz Pracy636
4210Zakup materiałów i wyposażenia65.000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek20.000
4440Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych1.160
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych28.643
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników10.918
4110Składki na ubezpieczenia społeczne1.658
4120Składki na Fundusz Pracy267
4210Zakup materiałów i wyposażenia5.000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek10.000
4440Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych800
80110 Gimnazja1.789.027
3020Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń13.000
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.088.441
4110Składki na ubezpieczenia społeczne165.334
4120Składki na Fundusz Pracy26.667
4170Wynagrodzenia bezosobowe10.690
4210Zakup materiałów i wyposażenia35.000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek15.000
4260Zakup energii190.000
4270Zakup usług remontowych18.000
4280Zakup usług zdrowotnych3.200
4300Zakup usług pozostałych70.000
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet2.500
4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej6.000
4410Podróże służbowe krajowe2.800
4420Podróże służbowe zagraniczne500
4430Różne opłaty i składki1.000
4440Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych60.500
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej800
4740Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych6.000
4750Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji8.000
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych65.595
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli9.400
4210Zakup materiałów i wyposażenia3.800
4300Zakup usług pozostałych4.700
4410Podróże służbowe krajowe900
80148 Stołówki szkolne92.476
3020Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń1.000
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników24.589
4110Składki na ubezpieczenia społeczne3.735
4120Składki na Fundusz Pracy602
4210Zakup materiałów i wyposażenia11.500
4220Zakup środków żywności50.000
4440Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych1.050
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 75.265
85401 Świetlice szkolne74.725
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników55.614
4110Składki na ubezpieczenia społeczne8.448
4120Składki na Fundusz Pracy1.363
4210Zakup materiałów i wyposażenia2.000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek2.000
4440Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych5.300
85446 Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli540
4300Zakup usług pozostałych540
OGÓŁEM 

2.142.876

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  2.111.946 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 159.304,01
750   

Administracja publiczna

100.000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)100.000
 4210Zakup materiałów i wyposażenia100.000
758  Różne rozliczenia59.304,01
75818 Rezerwy ogólne i celowe59.304,01
 4810Rezerwy59.304,01

Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie

1.952.641,99
801   Oświata i wychowanie 1.900.627,83
80110 Gimnazja1.740.582,36
3020Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń9.285,27
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.167.827,88
4110Składki na ubezpieczenia społeczne209.899,59
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne0,06
4120Składki na Fundusz Pracy32.896,68
4170Wynagrodzenia bezosobowe8.690
4210Zakup materiałów i wyposażenia306,84
4260Zakup energii118.332,17
4270Zakup usług remontowych91,81
4280Zakup usług zdrowotnych2.655
4300Zakup usług pozostałych10.366,17
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet2.654,96
4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej8.926,69
4410Podróże służbowe krajowe1.834,61
4420Podróże służbowe zagraniczne500
4430Różne opłaty i składki1.069,26
4440Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych87.121,01
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej775
4740Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych5.000
4750Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji6.754,36
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych65.595
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli14.756,66
4210Zakup materiałów i wyposażenia11.000
4300Zakup usług pozostałych1.155
4410Podróże służbowe krajowe2.601,66
80148 Stołówki szkolne145.288,81
3020Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń1.000
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników50.316,87
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne0,45
4110Składki na ubezpieczenia społeczne10.915,79
4120Składki na Fundusz Pracy1.430,80
4210Zakup materiałów i wyposażenia6.282,95
4220Zakup środków żywności73.152,04
4440Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych2.189,91
  854  Edukacyjna opieka wychowawcza 52.014,16
85401 Świetlice szkolne50.834,16
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników37.965,30
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne0,70
4110Składki na ubezpieczenia społeczne7.313,82
4120Składki na Fundusz Pracy459,90
4440Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych5.094,44
85446 Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli1.180
4210Zakup materiałów i wyposażenia480
4300Zakup usług pozostałych600
4410Podre krajowe100
OGÓŁEM

2.111.946

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801, 854

  • Zmian w planie  wydatków dokonuje się w związku z likwidacją Gimnazjum  Nr 1w Gryfinie i utworzeniem Zespołu Szkól w Gryfinie oraz na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup niezbędnych pomocy naukowych, mebli i wyposażenia do  klas dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie w związku z  reorganizacją placówki (utworzenie Zespół Szkół)- 100.000 zł.

Dział 853

  • 30.930 zł - zmian planu dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w związku z podpisaną umową dotyczącą projektu „Aktywna integracja – szansą dla Steklna”.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz