Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/409/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009 – 2032”.

UCHWAŁA NR XXXVIII/409/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009r.


w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009 – 2032”.

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na Lata 2009 – 2032”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

„Plan Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino” nakłada na gminę obowiązek opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Program realizowany będzie w latach 2009 – 2032, a jego cel to likwidacja skutków oddziaływania azbestu na środowisko i zdrowie mieszkańców gminy, poprzez bezpieczne usunięcie i całkowite wyeliminowanie z użycia wyrobów azbestowych. Gmina zobowiązała się na częściowe pokrycie kosztów, ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ewentualnie ze środków Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, związanych z tym programem, m. in. pokrycie kosztów odbioru azbestu z terenu nieruchomości, transportu i unieszkodliwiania na składowisku. Zadaniami w zakresie wyżej wymienionych działań, zajmować się będzie wyłoniony w przetargu przedsiębiorca. Natomiast obowiązkiem właściciela nieruchomości będzie przeprowadzenie na własny koszt demontażu wyrobów azbestowych oraz przygotowanie ich do transportu, poprzez zgodne z przepisami odpowiednie ich zabezpieczenie.

Sporządziła:
Janina Major