Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/419/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

UCHWAŁA NR  XXXVIII/419/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r.Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974,Nr173poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  1.312.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

1.312.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.312.000
90095   Pozostała działalność 1.312.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 1.312.000
OGÓŁEM 1.312.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  1.220.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.220.000
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20.000
85311   Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 20.000
2320  Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 1.200.000
92601   Obiekty sportowe 1.200.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.200.000
OGÓŁEM 1.220.000

§ 3.

  1. Nadwyżka wynikająca z niniejszej uchwały w kwocie 92.000 zł zmniejszy deficyt budżetu.
  2. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi 15.936.764 zł.

§ 4. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zwiększenia w planie wydatków o 1.220.000 zł, dokonuje się  w związku  z wnioskiem:

  • Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na budowę boiska Orlik 2012 w miejscowości Gardno – wniosek w załączeniu,  
  • Starostwa Powiatowego w Gryfinie  o współfinansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie.

Wydatki zostaną pokryte z dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu dotacji  z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niewykorzystanej w 2008r. (1.312.000zł).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz