Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/397/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 marca 2009r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu.

UCHWAŁA NR XXXVII/397/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 marca 2009r.


w sprawie procedury uchwalenia budżetu. 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)  uchwala się co następuje:

§ 1. 

 1. Określa się szczegółowy tryb i zakres prac nad projektem uchwały budżetowej na następny rok budżetowy, zwany rokiem planowanym, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy oraz dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, w odniesieniu do nadzorowanych i wykonanych zadań opracowują plany rzeczowe oraz projekty planów finansowych i przedkładają je Skarbnikowi Gminy w terminach wynikających z harmonogramu, o którym mowa w ust.1.

§ 2. Projekty planów, o których mowa w §1 ust.2 opracowywane są na podstawie:

 1. założeń polityki budżetowej określonych przez Radę Gminy do opracowania projektu budżetu,
 2. aktualnego poziomu cen (stawek, taryf, opłat i podatków ) z uwzględnieniem jednostek przewidzianych do uruchomienia bądź likwidacji w roku planowanym,
 3. przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok planowany.

§ 3. Radni Gminy składają Skarbnikowi Gminy wnioski do projektu budżetu w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok planowany.

§ 4. Skarbnik Gminy na podstawie przedłożonych materiałów i wniosków a także prognozy kwot dochodów własnych Gminy , dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa sporządza wstępne zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu w terminie wynikającym z harmonogramu o którym mowa w § 1 ust.1

§ 5. 1. Burmistrz Gminy opracowuje:

 1. projekt uchwały budżetowej na podstawie materiałów sporządzonych przez Skarbnika Gminy,
 2. Informację o stanie mienia komunalnego,
 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę długu publicznego Gminy i informację o stanie mienia Gminy Burmistrz przedkłada w terminie nie późniejszym, niż 15 listopada roku poprzedzającego planowany rok:
  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania, 
  2. Radzie Gminy,

§ 6.

 1. Projekt uchwały budżetowej obejmuje:
  1. kwoty dochodów budżetowych według źródeł oraz działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe;
  2. wydatki budżetowe w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z wyodrębnieniem grup wydatków obejmujących w szczególności:
   1. wydatki bieżące w tym w szczególności:
    • wynagrodzenia,
    • pochodnych od wynagrodzeń,
    • dotacje,
    • wydatki na obsługę długu,
    • wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
   2. wydatki majątkowe,
  3. źródła pokrycia deficytu bądź kierunki przeznaczenia nadwyżki budżetowej,
  4. plan przychodów i rozchodów Gminy,
  5. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
  6. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
  7. plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, 
  8. plany przychodów i wydatków gminnych funduszy celowych,
  9. kwoty dotacji budżetowych,
  10. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (w budżecie jednostki, której powierzono realizację tych zadań),
 2. Uchwała budżetowa Gminy może zawierać:
  1. upoważnienie dla Burmistrza Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu,
  2. upoważnienie dla Burmistrza Gminy do dokonywania innych, niż ustawowo określonych zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  3. upoważnienie dla Burmistrza Gminy do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
  4. inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu.

§ 7. Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz Gminy dołącza:

 1. objaśnienia do projektu budżetu,
 2. prognozę długu publicznego,
 3. informację o stanie mienia komunalnego.

§ 8. Objaśnienia o których mowa w § 7 pkt. 1. obejmują:

 1. opis prognozowanych kwot dochodów ze wskazaniem sposobu ich ustalenia i podstawy prawnej do ich ustalenia,
 2. opis planowanych kwot wydatków z podaniem podstawy prawnej ich finansowania oraz zasad ich kalkulowania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej,
 3. informację o źródłach przychodów oraz kierunków wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych.
 4. omówienie kwot przychodów przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetowego bądź kierunków rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

§ 9. Informacje o stanie mienia komunalnego obejmują dane dotyczące:

 1. gruntów zestawionych wg tytułów władania i rodzajów użytkowania z wyszczególnieniem ich wartości,
 2. budynków i budowli zestawionych wg tytułów i rodzajów użytkowania wraz z ich szacunkową wyceną,
 3. innych składników mienia nie wymienionych w pkt.1 i 2,
 4. dane o zmianach w stanie mienia Gminnego w zakresie określonym w pkt. 1,2 i 3 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 5. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
 6. inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminnego,

§ 10.

 1. Przewodniczący Rady Gminy otrzymany projekt uchwały wraz z materiałami informacyjnymi przekazuje niezwłocznie do zaopiniowania Stałym Komisjom Rady,
 2. Komisje Rady w terminie 21 dni odbywają posiedzenia, na których opiniują projekt uchwały budżetowej,
 3. Wprowadzenie zgłaszanych przez Komisje do projektu budżetu propozycji zmian polegających na zwiększeniu wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych kwotach dochodów lub zwiększenia planowanych dochodów może nastąpić jedynie za zgodą Burmistrza Gminy po wskazaniu przez Komisje dodatkowych źródeł dochodów,
 4. Opinie poszczególnych komisji merytorycznych stanowią podstawę do sformułowania opinii o projekcie budżetu .

§ 11. 

 1. Komisje Rady Gminy przekazują niezwłocznie Burmistrzowi Gminy pisemną opinię o projekcie uchwały budżetowej,
 2. Burmistrz Gminy w terminie 7 dni od otrzymania opinii , o której mowa w ust. 1 dokonuje ewentualnych autopoprawek w projekcie uchwały budżetowej,
 3. Wnioski Komisji nie uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej wymagają pisemnego uzasadnienia Burmistrza Gminy.

§ 12.

 1. Burmistrz Gminy w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej przekazuje podległym jednostkom niezbędne informacje do opracowania ich planów finansowych,
 2. Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy wydziałów w terminie 30 dni od przekazania informacji, o których mowa w ust.1 opracowują projekty planów finansowych, nie później niż do 22 grudnia roku poprzedzającego rok planowany.

§ 13. Traci moc uchwała Nr VIII/118/03 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2003r. w sprawie procedury uchwalania budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami art.53 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz .1591) Rada Gminy winna ustalić procedurę uchwalania budżetu w szczegółowości:

 1. obowiązki jednostek organizacyjnych gminy w toku prac nad projektem budżetu gminy,
 2. wymagana szczegółowość projektu,
 3. wymagane materiały informacyjne, które Burmistrz Gminy winien przedstawić Radzie Gminy wraz z projektem uchwały budżetowej,
 4. terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przedkładany projekt w pełni wyczerpuje postanowienia cyt. Przepisu. Jednocześnie projekt uchwały zawiera zapis unieważniający Uchwałę Nr VIII/118/03 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2003r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu. Zmiana uchwały wynika ze zmiany przepisów prawa oraz z potrzeby doprecyzowania niektórych zapisów. Zmiany spowodowały konieczność opracowania w tym zakresie nowej wersji uchwały.

Gryfino dnia 12 lutego 2009r.

Opracowała:
Jolanta Staruk