Sesja nr XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/244/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju Miasta i Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXVI/244/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2008 roku


w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się strategię rozwoju Miasta i Gminy Gryfino pt.: „Strategia sukcesu Miasta i Gminy Gryfino”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/325/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino do 2015 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

„Strategia sukcesu miasta i gminy Gryfino” stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały jest nową strategią rozwoju gminy Gryfino przygotowaną przy udziale konsultantów Pani Haliny Wolskiej i Pana Marka Jefremienki z firmy „& Jefremienko S.C.- municypalne usługi doradcze” z Warszawy. Prace nad niniejszą strategią rozwoju Miasta i Gminy Gryfino przeprowadził Komitet Sterujący powołany zarządzeniem nr 0152-58/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 listopada 2007r. Podstawą prac nad strategią stał się „Raport o stanie Miasta i Gminy Gryfino” przygotowany z udziałem wielu osób i instytucji oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Prace nad strategią zaktywizowały szereg środowisk lokalnych, których przedstawiciele a zarazem lokalni liderzy, wnieśli ogromny wkład pracy twórczej czego efektem staje się opracowany dokument. Strategia sukcesu stara się odpowiadać zapotrzebowaniom społeczności lokalnej, przy wykorzystaniu możliwości oraz szans rozwojowych gminy Gryfino z uwzględnieniem absorpcji środków z UE.

sporządził:
Krzysztof Czosnowski