Rok 2007
Data ogłoszenia:2007-07-12
Tytuł:Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Załącznik do
Zarządzenia Nr 0151-83/07
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 12 lipca 2007 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Nazwa zadania: Prowadzenie świetlic środowiskowych (placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego) w następujących miejscowościach:

 1. Gryfino – (przy Gimnazjum w Gryfinie)
 2. Gryfino – (przy Młodzieżowym Domu Kultury w Gryfinie)
 3. Gardno – (przy Szkole Podstawowej w Gardnie) dla dzieci i młodzieży z Wysokiej Gryfińskiej
 4. Gardno – (przy Szkole Podstawowej w Gardnie) dla dzieci i młodzieży z Gardna
 5. Drzenin - (przy Świetlicy Wiejskiej w Drzeninie)
 6. Radziszewo - (przy Szkole Podstawowej w Radziszewie)
 7. Chwarstnica - (przy Szkole Podstawowej w Chwarstnicy)
 8. Stare Brynki - (przy Świetlicy Wiejskiej w Starych Brynkach)

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi:

 • w roku 2007 - 53.000,00 zł;
 • w roku 2008 – 63.000,00 zł

Termin i warunki realizacji zadania: od 20 sierpnia 2007 roku do 31 lipca 2008 roku Placówki zobowiązane będą działać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2005r. Nr 37 poz. 331).

Warunki i zasady składania ofert:

 1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadania mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), które:
  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy
  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.
 2. Zadanie wskazane powyżej, przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia, ma być zrealizowane w okresie od 20 sierpnia 2007 roku do 31 lipca 2008 roku.
 3. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, proponowanego do realizacji,
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na  realizację danego zadania z innych źródeł,
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
  7. aktualny statut (z pieczęcią organizacji, aktualna datą, dopiskiem za zgodność z oryginałem i podpisem na każdej stronie),
  8. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie nadania numeru NIP i numeru REGON,
  9. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia)
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę;
  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania oraz kwalifikacje osób przy udziale których będzie realizowane zadanie,
  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

  4. realizację zadań zleconych podmiotowi w latach poprzednich.

 5. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania.

Termin składania ofert:

 1. Składanie ofert na realizację zadań następuje w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie Zarządzenia, na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Druk dostępny jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (doc, pdf) Ostateczny termin składania ofert upływa 13 sierpnia 2007 r. (poniedziałek) o godz. 1600
 2. Oferty składać należy w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na prowadzenie świetlic środowiskowych” w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12 (I piętro - pok. 8) lub przesłać pocztą. Decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
 3. W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokona w sposób jawny wyboru najkorzystniejszej oferty.
 4. Kryteria stosowane do oceny ofert, ich wyboru i ustalenia wysokości dotacji zawarte są w art. 31 ustawy o pomocy społecznej.
 5. Wyniki wyboru ofert ogłaszane są w formie zarządzenia, w którym podaje się kto i na jakich zasadach złożył ofertę oraz czynniki decydujące o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jawność realizowana jest przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyłożenie do wglądu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.
 6. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty otrzymują pisemną informację o wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej.

Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

W okresie od dnia 01 sierpnia 2006r. do dnia 31 lipca 2007 r. wykonanie łącznie wyniesie:
- 115.000 zł - zadanie realizowane jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny z siedzibą w Szczecinie

        
Aktualne:Nie
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych