Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.12.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

ZARZĄDZENIE Nr 120.12.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz § 10 pkt 16 zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się Księgę Procedur Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§2. Księgę Procedur Audytu Wewnętrznego stosuje się do audytu prowadzonego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, przez audytora wewnętrznego zatrudnionego w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino lub usługodawcę niezatrudnionego w jednostce, z którym została zawarta umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego, a także  w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino, Audytorowi Wewnętrznemu zatrudnionemu w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie lub usługodawcy niezatrudnionemu w jednostce, z którym została zawarta umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego, kierownictwu i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§4. Traci moc zarządzenie nr 120.13.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

1) Zmiany tekstu pierwotnego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zostały dokonane: zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 120.70.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września 2017 r., zarządzeniem Nr 120.103.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2017 r., zarządzeniem Nr 120.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 120.49.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2018 r. i zarządzeniem Nr 120.72.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 września 2018 r.

 

Uzasadnienie
Zmiana regulacji wewnętrznych procedury audytu wewnętrznego stosowane w jednostce, podyktowana jest potrzebą dostosowania do zmian regulacji aktów prawa powszechnie obowiązującego, zapewnieniem spójności z innymi aktami wewnętrznie wiążącymi, normującymi pracę audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

W związku z przeglądem regulacji audytu wewnętrznego dokonano aktualizacji przedmiotowego zarządzenia, w szczególności w zakresie integracji działań audytu wewnętrznego z funkcjonującym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Zintegrowanym System Zarządzania.

Ze względu na obszerność Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego dostosowanie do zmieniających się warunków prawnych, a tym samym jej aktualizacja jest dokonywana poprzez uchylenie poprzedniej wersji ww. dokumentu. Powyższe pozwala na łatwiejsze stosowanie.

Sporządziła:
Anna Myśko