Sesja nr XLIV

Uchwała Nr XLIV/450/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018 – 2025

Uchwała Nr XLIV/450/18
Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018 – 2025.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata   2018 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Gryfino w latach 2018-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Kasprzyk