Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/293/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino”

UCHWAŁA NR XXXI/293/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji  „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino”

Na podstawie art. 14, art. 17 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz.672; z 2015 r. poz. 478; z 2016 r. poz. 831, poz. 903, poz. 1250, poz. 1427), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się aktualizację „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r. poz. 672 ze zm.) w art. 17 nakłada na organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy obowiązek sporządzania programów ochrony środowiska.
Program ochrony środowiska, będący przedmiotem niniejszej uchwały, uwzględnia ustalenia Planów i Programów przyjętych przez organy wyższego szczebla. Ich założenia są zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi oraz Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Miasta i Gminy Gryfino oraz Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino.
Obowiązek sporządzenia przedmiotowych dokumentów spoczywa na organie wykonawczym gminy.
Organem odpowiedzialnym za uchwalenie gminnego programu ochrony środowiska jest rada gminy.

Sporządziła:
Janina Major