Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/118/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29.10.2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

UCHWAŁA NR XIV/118/15
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
Z dnia 29.10.2015 r.


w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r., poz. 379 i 1072) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 21, 888 i 1238, z 2014 r., poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881 i 1045), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i wdraża do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

UZASADNIENIE

Podstawą formalną opracowania Planu jest Obwieszczenie Rady Gminy Gryfino z dnia 18.06.2015 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino. Plan przygotowany został w ramach projektu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, który jest realizowany w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Przedmiotem „Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” jest opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 12 gmin wchodzących w skład Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w tym dla Gminy Gryfino.
Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka rozwijająca się w sposób zintegrowany przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych niskoemisyjnych technologii i praktyk. Wspólnym kierunkiem powinno być wdrażanie wydajnych rozwiązań energetycznych w poszukiwaniu możliwości zmniejszenia zużycia energii i materiałów, zwiększanie wykorzystania energii odnawialnej oraz wprowadzanie proekologicznych innowacji technologicznych.
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej związane jest z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską pakietem klimatyczno-energetycznym. Dokumenty te nakładają szereg obowiązków, w tym w szczególności konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Opracowanie planu wynika także z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r.
Celem opracowania PGN jest wytyczenie kierunków działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania energią na terenie Gminy Gryfino. Plan przyczyni się także do realizacji działań na rzecz pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, czyli tzw. 3x20 (zwiększenie efektywności energetycznej o 20%; redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%; zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20% w końcowym zużyciu energii brutto (dla Polski 15%). Istotna jest także realizacja celów rozwojowych określonych w Strategii rozwoju 2020 dla SOM oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych SOM.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej podzielony jest na dwie części:
* inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla z terenu gminy, określanej na podstawie zużycia energii i paliw na terenie gminy;
* plan działań, w którym wskazano działania przewidziane do realizacji na lata 2014-2024, przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej opracowana została Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Podstawą opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino stanowią:
* Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.);
* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.).
Prognoza ma na celu dokonanie oceny skutków realizacji ustaleń Planu w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, wskazanie potencjalnie uciążliwych lub korzystnych dla środowiska ustaleń urbanistycznych i stanowi integralną cześć opracowania Planu oraz podaje rozwiązanie poprawiające istniejący i planowany sposób zagospodarowania.
Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Finansowanie obejmować będzie inwestycje z zakresu m.in. termomodernizacji budynków publicznych i mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła, rozwoju transportu ekologicznego oraz instalacji OZE, a także zwiększenia efektywności energetycznej.