Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.102.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 września 2013 r. w sprawie określenia zasad i wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznych.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 lutego 2014 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 0050.102.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 września 2013 r. w sprawie określenia zasad i wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r., Nr 240, poz. 2407, Dz. U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110, Dz. U.  z 2010 r., Nr 182, poz. 1228, Dz. U. z 2011 r., Nr 204, poz. 1195, Dz. U. z 2012 r., poz. 908) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0050.102.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 września 2013 r. w sprawie określenia zasad i wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznych załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z uzupełnieniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej o oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) zasadne jest dokonanie zmiany zarządzenia.

Sporządziła:
Izabela Buckowska