Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 września 2013 r. w sprawie określenia zasad i wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznych.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.102.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 września 2013 r.


w sprawie określenia zasad i wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r., Nr 240, poz. 2407, Dz. U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110,  Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228, Dz. U. z 2011 r., Nr 204, poz. 1195, Dz. U. z 2012 r., poz. 908) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zasadą jest bezpłatne udostępnianie informacji publicznych, których jawność nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w innych przepisach prawnych.

 1. Udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze:
  1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. udostępniania informacji na wniosek ustny lub pisemny,
  3. wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
  4. wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
  5. zainstalowania w miejscach ogólnie dostępnych, urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacją.

§ 2. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Wzór pomocniczy wniosku stanowi załącznik Nr 1  do zarządzenia.

 1. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania  w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

§ 3. 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wysokość opłat za udostępnianie informacji publicznej w związku  ze wskazanym sposobem udostępnienia określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 1. Jeżeli sposób udostępnienia informacji publicznej wskazany we wniosku jest inny niż określony w załączniku Nr 1, opłata ustalana jest indywidualnie przez kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za merytoryczne przygotowanie odpowiedzi na złożony wniosek i zatwierdzana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

§ 4. Z opłat, o których mowa w § 3, zwalnia się realizację wniosku radnego Rady Miejskiej  w Gryfinie, jeżeli wniosek dotyczy sprawy związanej z wykonywaniem mandatu.

§ 5. Odpowiedzialność za udostępnienie informacji publicznej oraz za terminowość ich załatwiania ponoszą  kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 6. Wnioski o udostępnienie informacji podlegają zarejestrowaniu w rejestrze wniosków prowadzonym przez Wydział Organizacyjny.

§ 7. Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie rejestru ponosi odpowiedzialność za:

 1. kontrolę terminowości załatwienia zarejestrowanych wniosków,
 2. prowadzenie zbioru dokumentacji związanej z załatwieniem zarejestrowanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

§ 8. Po otrzymaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej oryginał wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino lub inny upoważniony pracownik kieruje do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za merytoryczne przygotowanie odpowiedzi, a kopię wniosku do Wydziału Organizacyjnego odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 10. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 11. Traci moc zarządzenie Nr 0050.15.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  9 lutego 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za udostępnienie informacji publicznych.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z ustaleniem nowych wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznych należy dokonać zmiany zarządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznych.
Dla czytelności aktu zasadnym jest uchylenie dotychczasowego zarządzenia.

Sporządziła:
Izabela Buckowska