Materaiały na sesję

 

 1. DRUK Nr 1/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok
 2. DRUK Nr 2/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2033.
 3. DRUK Nr 3/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013.
 4. DRUK Nr 4/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2013-2033.
 5. DRUK Nr 5/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej   w Gryfinie na rok 2013
 6. DRUK Nr 6/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2013 rok.
 7. DRUK Nr 7/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino.
 8. DRUK Nr 8/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.
 9. DRUK Nr 9/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 119/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie.
 10. DRUK Nr 10/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/34/11 z dnia 3 marca 2011 r.
 11. DRUK Nr 11/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Gryfino pod drogi publiczne gminne.
 12. DRUK Nr 12/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino, prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5.
 13. DRUK Nr 13/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie współdziałania Gminy Gryfino  z Gminami: Banie, Bielice, Dobra, Kobylanka, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Szczecin, Widuchowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
 14. DRUK Nr 14/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.
 15. DRUK Nr 15/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Gryfino ze Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich.
 16. DRUK Nr 16/XXIX - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
 17. DRUK Nr 17/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.