Deklaracja dostępności Gminy Gryfino

 

Gminy Gryfino zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gryfino.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-07-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury
 • Brak audiodeskrypcji, napisów do filmów umieszczonych w serwisie
 • Pliki w formatach .pdf, .doc, itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum osadzanie takich plików i redagować teksty bezpośrednio na stronie.
 • Serwis zawiera pliki .pdf, które są skanami nieedytowalnych dokumentów przekazanych z zewnątrz do Gminy Gryfino.
 • Nie dla każdego obrazu zapewniona została alternatywa w postaci tekstu
 • Nie we wszystkich przypadkach zachowano wystarczający kontrast miedzy kolorem tekstu a kolorem tła
 • Cel i działanie linków w niektórych przypadkach jest niezrozumiałe
 • Brak fokusa
 • Brak skip linków
 • Baner nie posiada opcji zatrzymania
 • Brak odpowiedniej deklaracji języka dla treści obcojezycznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-10-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Wasiluk, informacje@gryfino.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 416 20 wewnetrzny 400. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Gryfino ma siedzibę w dwóch budynkach:
 • Budynek przy ul. 1 Maja 16,
 • Budynek przy ul. Parkowej 3.
Budynek: Urząd Miasta i Gminy Gryfino przy ul. 1 Maja Do budynku prowadzą trzy wejścia: Wejście od ul. Parkowej:
 • wejście znajduje się na poziomie gruntu,
 • wejście przeznaczone jest przede wszystkim dla interesantów Straży Miejskiej,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Wejście od ul. 1 Maja:
 • wejście znajduje się na poziomie gruntu, w celu dojścia Biura Obsługi Interesanta trzeba pokonać schody,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Wejście od parkingu wewnętrznego Urzędu:
 • wejście znajduje się na poziomie gruntu,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy. Dla osób z dysfunkcjami ruchu uniemożliwiającymi pokonanie schodów zamontowany został podnośnik znajdujący się przy wejściu od parkingu wewnętrznego budynku zapewniający dostęp tylko do pierwszej kondygnacji. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszej kondygnacji. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt: Agnieszka Szuster, tel. 91 416 20 11 wew. 156.

Budynek: Urząd Miasta i Gminy Gryfino przy ul. Parkowej 3

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. 1 Maja. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest hol, w którym znajduje się dzwonek do kontaktu z pracownikami Urzędu. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt: Agnieszka Szuster, tel. 91 416 20 11 wew. 156.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na lata 2024_202...

Plan dzialania na rzecz zapewnienia dostępności na lata 2020-2023