Uchwały nr XXIX/400/04

Uchwały nr XXIX/400/04

UCHWAŁA NR XXIX/400/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2005 rok


Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1508, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203/ uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć na 2005 rok plany pracy Komisji:

 1. Rewizyjnej - załącznik nr 1,
 2. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - załącznik nr 2,
 3. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - załącznik nr 3,
 4. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony  Środowiska - załącznik nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

Komisje stałe Rady Miejskiej zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 51 pkt.1 Regulaminu Rady Miejskiej działają na podstawie rocznych planów pracy. Projekty planów pracy komisje przedkładają pod obrady Rady Miejskiej na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok objęty planem.

Przewodniczący Rady

Zenon Trzepacz

 

 

Załącznik nr 1

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Gryfinie na 2005 r.

STYCZEŃ

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2004 r.
 2. Kontrola realizacji inwestycji gminnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez  radnych i obywateli.

LUTY

 1. Ocena gospodarki finansowej Gminy za 2004 r. obejmująca kontrolę działalności w 2004 r. Burmistrza w zakresie nadzoru  właścicielskiego nad spółkami komunalnymi, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z tytułu uczestnictwa w Fundacji na Rzecz  Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino „Laguna”.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

MARZEC

 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Gryfino za 2004 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium burmistrzowi.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez  radnych i obywateli.

KWIECIEŃ

 1. Kontrola realizacji inwestycji gminnych.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

MAJ

 1. Analiza wykonania budżetu za I kwartał 2005 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Ocena schematu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino– badanie wzrostu zatrudnienia w kontekście oceny konieczności zwiększenia ilości etatów.
 4. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

CZERWIEC

 1. Ocena funkcjonowania jednostek Gminy w zakresie oświaty,  kultury, opieki społecznej i sportu.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

LIPIEC – SIERPIEŃ

 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.
 2. Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2005/2006.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

WRZESIEŃ

 1. Kontrola realizacji zadań Gminy w zakresie utrzymania poprawnego  stanu dróg, porządku i bezpieczeństwa.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez  radnych i obywateli.

PAŹDZIERNIK

 1. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2005 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez  radnych i obywateli.

LISTOPAD

 1. Ocena projektu budżetu gminy na 2006 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez      radnych      i obywateli.

GRUDZIEŃ

 1. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji i Rady na 2005 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez  radnych i obywateli.

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Sawaryn

 

 

 

Załącznik nr 2

PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności
Gospodarczej na 2005 rok

Styczeń

 1. Ocena realizacji planu pracy Komisji za 2004 r.
 2. Zapoznanie się z informacją na temat działalności spółek rolnych na terenie Gminy       Gryfino po wejściu Polski do Unii Europejskiej (realizacja dopłat do rolnictwa).
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Luty

 1. Zapoznanie się informacją przedstawicieli ZEDO – S.A. oraz Wydziału Ochrony Środowiska  Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na temat podjętych działań proekologicznych  w Elektrowni Dolna Odra i ich wpływ na wysokość opłat na Gminny Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2004 i 2005.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.3. Sprawy różne.

Marzec

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r. oraz realizacji planu przychodów  i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Kwiecień

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem ekonomiczno – finansowym za 2004 r. oraz bieżącą  sytuacją ekonomiczną Centrum Wodnego „Laguna”.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Maj

 1. Wysłuchanie informacji Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami o podejmowanych działaniach w celu utworzenia parku przemysłowego dla potencjalnych kandydatów (inwestorów) na terenie gminy (N-ry działek  gruntowych, obiekty budowlane, dostęp do mediów technicznych, położenie itp.).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Czerwiec

 1. Informacja Zarządu Spółki PUK o wynikach ekonomiczno –finansowych za 2004 r. oraz bieżąca sytuacja spółki.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Lipiec

 1. Informacja Zarządów Spółek GTBS i PEC o sytuacji ekonomiczno – finansowej w oparciu o sprawozdania finansowe za 2004 r. i bieżąca sytuacja gospodarcza spółek.
 2. Informacja Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki  Nieruchomościami na temat przygotowania do „Żniw 2005’ i skupu płodów rolnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Sierpień

 1. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Dyrektora Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół na temat realizacji budżetu za I półrocze 2005 r. w działach 801, 854, 921 i 926.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Wrzesień

 1. Dyskusja w Komisji na temat stref podatkowych oraz wielkości podatków i opłat lokalnych  na 2006 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Październik

 1. Analiza projektów uchwał podatkowych i opłat lokalnych na 2006 r.
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za III kwartały 2005 r. i zadań  wynikających z WPI.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Listopad

 1. Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2006 r. oraz planu przychodów  i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Grudzień

 1. Dyskusja nad budżetem na rok 2006 – wypracowanie wniosków z uwzględnieniem realizacji  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 2005 roku.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jan Ragan

 

 

 

Załącznik nr 3

PLAN PRACY
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie na 2005 r.

STYCZEŃ

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2004 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

LUTY

 1. Zapoznanie się z warunkami i funkcjonowaniem Przedszkola Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

MARZEC

 1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostek Gminy: Biblioteka  Publiczna, Gryfiński Dom Kultury i Młodzieżowy Dom Kultury).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

KWIECIEŃ

 1. Zapoznanie się z działalnością Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji. Sytuacja obiektów sportowych w Gryfinie.
  Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

MAJ

 1. Zapoznanie się z sytuacją porządku i bezpieczeństwa  publicznego w Mieście i Gminie Gryfino.
 2. Wizytacja ośrodków wypoczynkowych i kąpielisk. ( Wełtyń, Steklno, Wirów).
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

CZERWIEC

 1. Zapoznanie się z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

LIPIEC

 1. Informacja nt. działalności organizacji pozarządowych( PCK,  TPD,CARITAS, Liga Ochrony Przyrody, Towarzystwo Miłośników  Historii Ziemii Gryfińskiej, Stowarzyszenie Wokalne RES MUSICA, Kombatanci, Sybiracy itp.)
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

SIERPIEŃ

 1. Stan przygotowań placówek oświatowo – wychowawczych  do rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006, także pod kątem pełnienia funkcji integracyjnej.

WRZESIEŃ

 1. Zapoznanie się z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz z działalnością podkomisji.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

PAŹDZIERNIK

 1. Zapoznanie się z działalnością i osiągnięciami poszczególnych  klubów sportowych
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

LISTOPAD

 1. Zapoznanie się z sytuacją osób i rodzin oczekujących na mieszkania socjalne i komunalne.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

GRUDZIEŃ

 1. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji i Rady na  2006 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji

Janina Nikitińska

 

 

 

Załącznik nr 4

PLAN PRACY
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na 2005 rok.

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2004 rok.
 2. Ocena realizacji uchwały w sprawie polityki zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino.
 3. Ocena realizacji uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Luty

 1. Informacja nt. inwestycji i remontów zaplanowanych w budżecie z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej, remontów mieszkań i adaptacji lokali.
 2. Zapoznanie się z końcową realizacją robót przy oczyszczalni ścieków.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Marzec

 1. Informacja nt. uporządkowania dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych  po okresie zimowym
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Kwiecień

 1. Przegląd nabrzeża pod względem czystości oraz informacja dotycząca  zagospodarowania nabrzeża i jego rozbudowy.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Maj

 1. Przegląd nabrzeża i ośrodka rekreacyjnego pod względem czystości.
 2. Zapoznanie się z warunkami korzystania z walorów Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Czerwiec

 1. Przegląd kąpielisk, placów garażowych, terenów przyległych do ogródków działkowych na terenie Gminy Gryfino.
 2. Przegląd obiektów sportowych i wysypisk odpadów komunalnych na terenach  wiejskich.
 3. Zapoznanie się z sytuacją w zakresie ochrony środowiska i zanieczyszczania  powietrza w Pralni Fliegel Textil – Serwice.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Lipiec

 1. Ocena inwestycji realizowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w zakresie gospodarki mieszkaniowej - wielorodzinny budynek mieszkalny.
 2. Przegląd obiektów sportowych na terenie miasta Gryfina.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Sierpień

 1. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w zakresie sprzątania i utrzymania porządku na terenach gminnych.
 2. Zapoznanie się z sytuacją w zakresie ochrony środowiska i zanieczyszczania  powietrza w firmie GRYFSKAND.

Wrzesień

 1. Omówienie propozycji w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości planowane na 2006 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Październik

 1. Informacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nt. przygotowania do „akcji zima  2005 - 2006”.
 2. Przygotowanie propozycji Komisji do projektu budżetu na 2006 rok  w zakresie inwestycji gminnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Listopad

 1. Uczestnictwo w targach ekologicznych - Poznań 2005 roku.
 2. Ocena realizacji uchwały w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych  zwierząt na terenie Gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Grudzień

1. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji i Rady na 2006 rok.
2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Fischbach