Uchwały Nr XLVII/586/06

Uchwały Nr XLVII/586/06

UCHWAŁA NR XLVII/586/06  RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2005 rok


Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441/ uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdania z działalności Komisji za 2005 rok:

 1. Rewizyjnej - załącznik nr 1,
 2. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - załącznik nr 2,
 3. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska - załącznik nr 3,
 4. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - załącznik nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

 

 

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/586/06
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA 2005 ROK

 

Komisja Rewizyjna pracując w składzie:

 1. Mieczysław Sawaryn - Przewodniczący Komisji
 2. Czesław Kapusta - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Józef Gutkowski - członek komisji
 4. Jan Bielecki - członek komisji
 5. Janusz Skrzypiński - członek komisji (do dnia 29.09.2005 r.)

zrealizowała uchwalony na sesji Rady Miejskiej plan pracy na rok 2005 w następującym zakresie:

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Rewizyjna odbyła 31 posiedzeń. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie zajmowała się systematycznie analizą wykonania budżetu Gminy Gryfino. Skarbnik Miasta i Gminy omawiała przebieg realizacji budżetu każdorazowo po sporządzeniu kwartalnego sprawozdania.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Gryfino za 2004 rok i przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja Rewizyjna zrealizowała następujące zadania:

 • zakończyła kontrolę związaną z zakupem samochodu osobowego Peugeot 607 oraz sprzedażą samochodu osobowego marki Opel Omega,
 • przeprowadziła kontrolę inwestycji komunalnej pn. "Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie" oraz wypracowała protokół pokontrolny w tym zakresie,
 • przeprowadziła kontrolę realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfina oraz budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ",
 • zbadała wzrost zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w kontekście oceny konieczności zwiększenia ilości etatów,
 • dokonała oceny funkcjonowania jednostek gminy w zakresie oświaty, kultury, opieki społecznej i sportu,
 • skontrolowała realizację zadań gminy w zakresie utrzymania poprawnego stanu dróg, porządku i bezpieczeństwa,
 • oceniła realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2005 r.,
 • dokonała oceny projektu budżetu na 2006 rok,
 • opracowała projekt planu pracy Komisji na 2006 rok,
 • członkowie komisji uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym w Międzyzdrojach przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

Wnioski komisji wypracowane do Burmistrza Miasta i Gminy:

 1. W związku z kontrolą inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfina i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ" Komisja wnioskowała o dostarczenie umowy z firmą Budimex, aneksów, dzienników budowy oraz protokołów uzgodnień.
 2. Komisja wnosiła o ustosunkowanie się Burmistrza Miasta i Gminy do sporządzonej przez komisję opinii dotyczącej rozbiórki budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie.
 3. Komisja wnioskowała o dostarczenie protokołu pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z realizacji inwestycji pn. "Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie".
 4. Komisja wnioskowała o udzielenie informacji, czy skarga z dnia 19.11.2004 r., złożona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Centrum" S.C. Czesława Łakoma, Zbigniew Sawicki za pośrednictwem tutejszego urzędu została przekazana adresatowi oraz kiedy to nastąpiło.
 5. Komisja wnioskowała o udzielenie informacji nt. rozstrzygnięcia kwestii podniesionych w piśmie p. Marka Kozaneckiego z dnia 19.01.2005 r.
 6. W związku z przeprowadzaniem kontroli zadania inwestycyjnego pn. "Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie" komisja wnioskowała o dostarczenie faktur rozliczających wynagrodzenie inż. Mirosława Strugarka za prace wykonane podczas rozbiórki.
 7. Komisja wnioskowała o dostarczenie wyników ekspertyzy przeprowadzonej w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości podczas realizacji zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfina i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ".
 8. Komisja wnioskowała o doręczenie zbioru dokumentów związanych z zakupem przez Gminę Gryfino pojemników na selektywną zbiórkę odpadów i pojemników na piasek przekazanych w użyczenie PUK Sp. z o.o. w Gryfinie oraz o udzielenie pisemnego wyjaśnienia, na bazie jakiego rozstrzygnięcia wymienione pojemniki zostały zakupione u radnego.
 9. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które wystąpiły podczas realizacji zadania pn. "Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie" komisja wnioskowała o wystąpienie do Prokuratry Rejonowej w Gryfinie z wnioskiem o podjęcie postępowania przygotowawczego w sprawie wyjaśnienia, czy podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego nie nastąpiło:
  • naruszenie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane,
  • poświadczenie nieprawdy przez Inspektora Nadzoru w kwestii dot. ilości składowanego gruzu na wysypisku odpadów komunalnych w Gryfinie, a w konsekwencji pobranie przez wykonawcę zlecenia nienależnych kwot,
  • nieprawidłowe zastosowanie katalogu nakładów rzeczowych w pozycjach dotyczących rozbiórki (KNR 4-01, a nie KNR 4-04).
 10. Komisja wnioskowała o udzielenie doraźnej pomocy dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwarstnicy. Prosiła o przekazanie środków finansowych na odnowienie pomieszczeń remizy strażackiej w związku z zaistniałym pożarem.
 11. Komisja wnioskowała o ujęcie w budżecie Gminy Gryfino na 2006 rok zadania pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie".

Wnioski komisji wypracowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej:

 1. Komisja wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2005 r. sprawy dotyczącej rozbiórki budynku przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie.
 2. Komisja wnioskowała o udzielenie informacji dot. zasadności skierowania skargi p. Bogusława Urbańskiego do Komisji Rewizyjnej.

Komisja sporządziła dwie opinie do Rady Miejskiej:

 • w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Omega,
 • w sprawie rozbiórki budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie.

Komisja zajmowała się również sprawami poruszanymi w pismach:

 • Pana Marka Kozaneckiego,
 • Pana Ryszarda Turka,
 • Pani Kazimiery Dragan,
 • Pana Eugeniusza Janczyńskiego.

Komisja rozpatrywała także skargę Pana Arkadiusza Bienicewicza oraz Pana Pawła Kowala dotyczącą realizacji Uchwały Nr XXXII/437/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Sawaryn

 

 

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/586/06
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, ROLNICTWA I AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA 2005 ROK

 

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej pracowała w następującym składzie:

 1. Jan Ragan - Przewodniczący Komisji
 2. Bogdan Jacek Warda - Z-ca Przewodniczącego Komisji (członek  komisji do dnia 31.03.2005 r.
 3. Krystyna Gazdecka - Z-ca Przewodniczącego Komisji od dnia  22.07.2005 r.
 4. Józef Gutkowski - członek komisji
 5. Czesław Kapusta - członek komisji
 6. Janusz Skrzypiński - członek komisji
 7. Maciej Szabałkin - członek komisji
 8. Artur Nycz - członek komisji
 9. Stanisław Strzelczyk - członek komisji od dnia 28.04.2005 r.

w oparciu o plan pracy przyjęty na 2005 r. przez Radę Miejską.

W trakcie 2005 roku komisja odbyła 17 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • zapoznała się z informacją nt. działalności spółek rolnych na terenie Gminy Gryfino po wejściu Polski do Unii Europejskiej (realizacja dopłat do rolnictwa),
 • zapoznała się z informacją pzedstawicieli ZEDO S.A. oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na temat podjętych działań proekologicznych w Elektrowni Dolna Odra i ich wpływ na wysokość opłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2004 i 2005,
 • dokonała analizy wykonania budżetu za 2004 r. oraz realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 r.,
 • zapoznała się ze sprawozdaniem ekonomiczno - finansowym za 2004 r. oraz bieżącą sytuacją ekonomiczną Centrum Wodnego "Laguna",
 • zapoznała się z informacją Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami nt. działań podejmowanych w celu utworzenia parku przemysłowego na terenie Gminy Gryfino,
 • przyjęła informację zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Gryfinie o wynikach ekonomiczno - finansowych za 2004 r. oraz bieżącą sytuacją spółki,
 • wysłuchała informacji Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami na temat przygotowania do Żniw 2005 i skupu płodów rolnych,
 • zapoznała się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Dyrektora zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół na temat realizacji budżetu za I półrocze 2005 r. w działach 801, 854, 921 i 926,
 • przeprowadziła dyskusję na temat stref podatkowych oraz wielkości podatków  i opłat lokalnych na 2006 r.,
 • przeanalizowała projekty uchwał dot. podatków i opłat lokalnych na 2006 r.,
 • dokonała analizy budżetu Gminy Gryfino na 2006 r. oraz wypracowała wnioski do budżetu,
 • przygotowała propozycje do planu pracy Komisji na 2006 rok.

Wnioski komisji wypracowane do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:

 1. Komisja wnioskowała o każdorazowe zawiadamianie radnych o terminach zebrań sołeckich i wszelkich spotkań w miejscowościach wiejskich.
 2. Komisja wnioskowała o zorganizowanie w trybie pilnym debaty na temat zamiaru likwidacji placówki oświatowo - wychowawczej Młodzieżowy Dom Kultury w Gryfinie.
 3. Komisja wnioskowała o powołanie komisji mediacyjnej do rozstrzygania sporów dot. kwestii szkód w uprawach polowych wyrządzonych przez dziką zwierzynę. Do jej składu proponowała powołanie osoby reprezentującej koło łowieckie, przedstawiciela izby rolnej, pracownika urzędu oraz mieszkańca gminy.

Wnioski komisji wypracowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej:

 1. Komisja wnioskowała o podanie przyczyn zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez Pana Burmistrza Henryka Piłata przy akceptacji Przewodniczącego Rady, Pani Kingi Rataj z Biura Obsługi Rady.

W okresie objętym sprawozdaniem komisja zaopiniowała 14 wniosków dotyczących umorzenia zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego, z tytułu czynszu za najem lokalu użytkowego, bądź z tytułu dostaw energii, wody oraz administrowania terenu. Dwa wnioski zostały zaopiniowane negatywnie, w pozostałych przypadkach komisja wnioskowała o całkowite umorzenie zaległości, umorzenie częściowe, spłatę należności w ratach, bądź umorzenie pod warunkiem bieżącego regulowania płatności.

 

Przewodniczący Komisji

Jan Ragan

 

 

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/586/06
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA 2005 ROK

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska pracowała w następującym składzie:

 1. Zenon Trzepacz - Przewodniczący Komisji (od dnia 29.09.2005 r.)
 2. Kazimierz Fischbach - Przewodniczący Komisji (do dnia 29.09.2005 r.)
 3. Zdzisław Kmieciak - Z-ca Przewodniczącego Komisji (członek komisji  do dnia 7.12.2005 r. )
 4. Jan Bielecki - członek komisji
 5. Kazimierz Płonka - członek komisji
 6. Mieczysław Sawaryn - członek komisji
 7. Ireneusz Sochaj - członek komisji
 8. Elżbieta Kasprzyk - członek komisji (od dnia 30.12.2005 r.)

w oparciu o plan pracy przyjęty przez Radę Miejską.
W ciągu 2005 roku komisja odbyła 21 posiedzeń, w tym 11 dotyczących wypracowania stanowisk do projektów uchwał.

Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • dokonała oceny realizacji uchwały w sprawie polityki zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino,
 • dokonała oceny realizacji uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej,
 • zapoznała się z informacją nt. inwestycji i remontów zaplanowanych w budżecie z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej, remontów mieszkań i adaptacji lokali,
 • zapoznała się z końcową realizacją robót przy oczyszczalni ścieków,
 • zapoznała się z informacją nt. uporządkowania studzienek kanalizacyjnych po okresie zimowym,
 • dokonała przeglądu nabrzeża pod względem czystości oraz przyjęła informację dotyczącą zagospodarowania nabrzeża i jego rozbudowy,
 • dokonała przeglądu ośrodka rekreacyjnego pod względem czystości,
 • dokonała przeglądu kąpielisk, placów garażowych, terenów przyległych do ogródków działkowych na terenie Gminy Gryfino,
 • dokonała przeglądu obiektów sportowych i wysypiska odpadów komunalnych,
 • oceniła inwestycje realizowane przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gryfinie w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
 • zapoznała się z warunkami korzystania z walorów Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry,
 • dokonała przeglądu obiektów sportowych na terenie miasta Gryfina,
 • zapoznała się z sytuacją w zakresie ochrony środowiska i zanieczyszczania powietrza  w pralni "Fliegel Textilservice" Sp. z o. o. w Nowym Czarnowie,
 • dokonała oceny działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie  w zakresie sprzątania i utrzymania porządku na terenach gminnych,
 • zapoznała się z sytuacją w zakresie ochrony środowiska i zanieczyszczania powietrza  w firmie "GRYFSKAND" Sp. z o. o. w Gryfinie,
 • przyjęła informację Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nt. przygotowania do " akcji zima 2005-2006",
 • przygotowała propozycje do projektu budżetu na 2006 rok w zakresie inwestycji gminnych,
 • członkowie komisji uczestniczyli w targach ekologicznych POLEKO 2005 w Poznaniu,
 • oceniła realizację uchwały w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gryfino,
 • dokonała analiza projektu budżetu gminy na 2006 r.,
 • przygotowała propozycje do planu pracy Komisji i Rady na 2006 r.

Komisja wypracowała następujące wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy:

 • w sprawie usunięcia niedrożności studzienki kanalizacyjnej znajdującej się przy ulicy Kolejowej 1 w Gryfinie, obok pijalni piwa "Pod Semaforem",
 • w sprawie wyjaśnienia przyczyny wstrzymania prac budowlanych na terenie boiska sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie oraz wyjaśnienie, dlaczego ww. boisko nie będzie pełnowymiarowe,
 • w sprawie usunięcia korzeni drzew zalegających na starym wysypisku odpadów komunalnych od strony północnej,
 • w sprawie utworzenia na terenie nowego wysypiska nowej kwatery na odpady komunalne,
 • w sprawie zakupu nowej prasy hydraulicznej na odpady plastikowe,
 • w sprawie oznakowania na wysypiskach stref segregacji odpadów takich jak: złom, opony, szkło, drewno itp.,
 • w sprawie likwidacji garaży znajdujących się przy ul. Piastów (przy byłym PEC-u) oraz uporządkowanie i doprowadzenie do estetycznego stanu możliwie niskim nakładem, wszystkich terenów, na których znajdują się garaże blaszane,
 • w sprawie wykonania ogrodzenia przy parkingu "Czekan" - ul. Piastów oraz wykonanie remontu drogi przy garażowisku od strony rzeki "Regalica",
 • w sprawie usunięcia wszystkich krzewów znajdujących się na terenie garażowiska przy ulicy Jana Pawła II,
 • w sprawie usunięcia uschniętych gałęzi i krzewów oraz uporządkowanie terenu byłej plaży w Steklnie, a także utworzenia pola namiotowego,
 • w sprawie usunięcia trzech wierzb rosnących za blokiem mieszkalnym przy ulicy Energetyków 2/6 od strony rzeki "Regalica",
 • Ponownego rozpatrzenia wniosku złożonego w dniu 26 października 2004 r. w sprawie możliwości utworzenia parkingów przy drogach wjazdowych do Gryfina z kierunków Szczecina, Wełtynia, Pniewa, Widuchowej i Wirowa,
 • w sprawie przygotowania projektu drogi ul. Słonecznej jako obwodnicy ul. Łużyckiej, z uwzględnieniem kosztów,
 • w sprawie opracowania programu budowy mieszkań socjalnych,
 • w sprawie uwzględnienia przy podziale nadwyżki budżetowej w 2006 r. modernizacji ulicy Morenowej w Czepinie,
 • w sprawie wystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica" o uporządkowanie terenu przy rogu ul. Kościelnej i ul. Piastów oraz przeznaczenie go na parking strzeżony,
 • w sprawie przyspieszenia realizacji utworzenia drogi objazdowej w przypadku awarii na ulicy Łużyckiej w Gryfinie,
 • w sprawie zintensyfikowania prac przy odbudowie nabrzeża w Gryfinie.

Propozycje komisji do projektu budżetu na 2006 r.:

 • dokonanie wymiany chodników przy ul. Władysława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Juliusza Słowackiego i Armii Krajowej,
 • przystosowanie do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz jazdy na rolkach boiska znajdującego się przy Gimnazjum w Gryfinie,
 • wyznaczenie terenu o wielkości około 50-100 ha z przeznaczeniem pod inwestycje przemysłowe oraz zaplanowanie środków finansowych na ten cel,
 • zabezpieczenie środków finansowych na uporządkowanie terenu po prawej stronie (drogi przed piekarnią) w Czepinie jadąc z Gryfina w kierunku Szczecina oraz zagospodarowania tego terenu pod potrzeby mieszkańców tj. budowy parkingu oraz toalety,
 • rozpatrzenie możliwości utworzenia parkingów przy drogach wjazdowych do Gryfina z kierunków Szczecina, Wełtynia, Pniewa, Widuchowej i Wirowa

 

Przewodniczący Komisji

Zenon Trzepacz

 

 

załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVII/586/06
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH
I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA 2005 ROK

 

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pracowała w następującym składzie:

 1. Janina Nikitińska - Przewodnicząca Komisji
 2. Lidia Karzyńska - Karpierz - Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Magdalena Chmura - Nycz - członek komisji
 4. Jan Kozłowski - członek komisji
 5. Antoni Rak - członek komisji
 6. Marek Sanecki - członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2005 rok przyjęty przez Radę Miejską.
W ciągu 2005 roku komisja odbyła 20 posiedzeń, w tym 11 dotyczących wypracowania stanowisk do projektów uchwał.

Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • zapoznała się z warunkami i funkcjonowaniem Przedszkola nr 4, Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie,
 • zapoznała się z funkcjonowaniem Biblioteki Publicznej, Gryfińskiego Domu Kultury oraz Młodzieżowego Domu Kultury,
 • zapoznała się z działalnością Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji, ze stanem obiektów sportowych w Gryfinie i rozwojem turystyki na terenie Miasta i Gminy Gryfino,
 • zapoznała się z sytuacją porządku i bezpieczeństwa publicznego w Mieście i Gminie Gryfino,
 • dokonała wizytacji ośrodków wypoczynkowych i kąpielisk (Wełtyń, Wirów, Steklno),
 • zapoznała się z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • zapoznała się z informacjami nt. działalności organizacji pozarządowych (Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Zachodniopomorski Bank Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej),
 • zapoznała się ze stanem przygotowań placówek oświatowo - wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006, także pod kątem pełnienia funkcji integracyjnej,
 • zapoznała się z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i z działalnością podkomisji,
 • zapoznała się z sytuacją osób i rodzin oczekujących na mieszkania socjalne i komunalne,
 • dokonała analizy projektu budżetu gminy na 2006 rok,
 • przygotowała propozycji do planu pracy Komisji i Rady na 2006 r.

Komisja wypracowała następujące wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy:

 • w sprawie utworzenia świetlicy i punktu bibliotecznego na Osiedlu Południe przy ulicy Łużyckiej oraz o zorganizowanie poczekalni - świetlicy na dworcu PKP w Gryfinie dla młodzieży dojeżdżającej do szkół,
 • dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie, podjęcia działań idących w kierunku wykonania dobudowy skrzydła wraz z łącznikiem do budynku Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie oraz wykonania dobudówki na terenie obecnego miasteczka rowerowego,
 • w sprawie zwiększenia dotacji z funduszu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wyjazdy wakacyjne dla dzieci z rodzin najuboższych,
 • w sprawie dostarczenia umowy zawartej pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Gryfino, a Stowarzyszeniem Miłośników Ekologii i Agroturystyki na rzecz Wełtynia,
 • w sprawie zlikwidowania bramy torującej dostęp do plaży w Wełtyniu,
 • w sprawie wystosowania pisma do Nadleśnictwa o systematyczne sprzątanie terenu parkingu leśnego, znajdującego się przy wjeździe do Wirowa, a także o wymianę znajdującej się tam tablicy informacyjnej i uzupełnienie jej o regulamin korzystania  z parkingu,
 • w sprawie wypracowania koncepcji perspektywistycznego przeznaczenia terenu i pomieszczeń użytkowych przy ul. Łużyckiej 3 D,
 • w sprawie zwiększenia patroli Straży Miejskiej i Policji na terenie ośrodka w Wirowie,
 • w sprawie przedstawienia rozliczenia i zakresu remontu pomieszczeń dla Stowarzyszenia Abstynenta "Feniks".

Komisja wystosowała pismo do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu przygotowania informacji, na jakie cele przeznaczone są garaże znajdujące się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej, w jaki sposób są wykorzystywane i przez kogo?

Komisja wystąpiła również do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z prośbą o informacje:

 • w jakim zakresie wykonano adaptację pomieszczeń w budynku " Pod Platanem", przy ul. Sprzymierzonych i kto jest za to odpowiedzialny?
 • kto wykonał projekt remontu ww. pomieszczeń?
 • czy w projekcie remontu uwzględniono wymianę drzwi na szersze?
 • jaki zakres robót powinna wykonać gmina i czy wywiązała się z zadania?

 

Przewodnicząca Komisji

Janina Nikitińska