Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego za 2005 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego za 2005 rok.

załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVII/586/06
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH
I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA 2005 ROK

 

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pracowała w następującym składzie:

 1. Janina Nikitińska - Przewodnicząca Komisji
 2. Lidia Karzyńska - Karpierz - Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Magdalena Chmura - Nycz - członek komisji
 4. Jan Kozłowski - członek komisji
 5. Antoni Rak - członek komisji
 6. Marek Sanecki - członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2005 rok przyjęty przez Radę Miejską.
W ciągu 2005 roku komisja odbyła 20 posiedzeń, w tym 11 dotyczących wypracowania stanowisk do projektów uchwał.

Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • zapoznała się z warunkami i funkcjonowaniem Przedszkola nr 4, Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie,
 • zapoznała się z funkcjonowaniem Biblioteki Publicznej, Gryfińskiego Domu Kultury oraz Młodzieżowego Domu Kultury,
 • zapoznała się z działalnością Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji, ze stanem obiektów sportowych w Gryfinie i rozwojem turystyki na terenie Miasta i Gminy Gryfino,
 • zapoznała się z sytuacją porządku i bezpieczeństwa publicznego w Mieście i Gminie Gryfino,
 • dokonała wizytacji ośrodków wypoczynkowych i kąpielisk (Wełtyń, Wirów, Steklno),
 • zapoznała się z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • zapoznała się z informacjami nt. działalności organizacji pozarządowych (Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Zachodniopomorski Bank Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej),
 • zapoznała się ze stanem przygotowań placówek oświatowo - wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006, także pod kątem pełnienia funkcji integracyjnej,
 • zapoznała się z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i z działalnością podkomisji,
 • zapoznała się z sytuacją osób i rodzin oczekujących na mieszkania socjalne i komunalne,
 • dokonała analizy projektu budżetu gminy na 2006 rok,
 • przygotowała propozycji do planu pracy Komisji i Rady na 2006 r.

Komisja wypracowała następujące wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy:

 • w sprawie utworzenia świetlicy i punktu bibliotecznego na Osiedlu Południe przy ulicy Łużyckiej oraz o zorganizowanie poczekalni - świetlicy na dworcu PKP w Gryfinie dla młodzieży dojeżdżającej do szkół,
 • dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie, podjęcia działań idących w kierunku wykonania dobudowy skrzydła wraz z łącznikiem do budynku Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie oraz wykonania dobudówki na terenie obecnego miasteczka rowerowego,
 • w sprawie zwiększenia dotacji z funduszu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wyjazdy wakacyjne dla dzieci z rodzin najuboższych,
 • w sprawie dostarczenia umowy zawartej pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Gryfino, a Stowarzyszeniem Miłośników Ekologii i Agroturystyki na rzecz Wełtynia,
 • w sprawie zlikwidowania bramy torującej dostęp do plaży w Wełtyniu,
 • w sprawie wystosowania pisma do Nadleśnictwa o systematyczne sprzątanie terenu parkingu leśnego, znajdującego się przy wjeździe do Wirowa, a także o wymianę znajdującej się tam tablicy informacyjnej i uzupełnienie jej o regulamin korzystania  z parkingu,
 • w sprawie wypracowania koncepcji perspektywistycznego przeznaczenia terenu i pomieszczeń użytkowych przy ul. Łużyckiej 3 D,
 • w sprawie zwiększenia patroli Straży Miejskiej i Policji na terenie ośrodka w Wirowie,
 • w sprawie przedstawienia rozliczenia i zakresu remontu pomieszczeń dla Stowarzyszenia Abstynenta "Feniks".

Komisja wystosowała pismo do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu przygotowania informacji, na jakie cele przeznaczone są garaże znajdujące się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej, w jaki sposób są wykorzystywane i przez kogo?

Komisja wystąpiła również do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z prośbą o informacje:

 • w jakim zakresie wykonano adaptację pomieszczeń w budynku " Pod Platanem", przy ul. Sprzymierzonych i kto jest za to odpowiedzialny?
 • kto wykonał projekt remontu ww. pomieszczeń?
 • czy w projekcie remontu uwzględniono wymianę drzwi na szersze?
 • jaki zakres robót powinna wykonać gmina i czy wywiązała się z zadania?

 

Przewodnicząca Komisji

Janina Nikitińska