Porządek obrad

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 30 grudnia  2004 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja Jeleniogórskiego Biura Planowania i Projektowania Sp. z o.o. z Jeleniej Góry na temat procedury zmiany studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

VI. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005 - DRUK Nr 1/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Przyjęcie ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2005 rok -  DRUK Nr 2/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2005 rok - DRUK Nr 3/XXIX.

 • uwagi i wnioski,
 • odjęcie uchwały.

IX. Zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie - DRUK Nr 4/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa - DRUK Nr 5/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino - DRUK Nr 6/XXIX,
 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali mieszkalnych oraz do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych - DRUK Nr 6-1/XXIX,
 3. zmiany uchwały nr XXIII/307/04 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 6-2/XXIX.

odrębnie do każdego projektu uchwały - stanowiska Komisji Rady,

 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

XII. Nadanie nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie 5 m. Gryfino – DRUK  Nr 7/XXIX.

1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XIII. Uchwalenie Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005 - DRUK Nr 8/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Zmiana uchwały Nr XXXII/392/01 z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino - rejon ulicy Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - DRUK  Nr 9/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie  projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31 - DRUK Nr 10/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Pniewo - DRUK Nr 11/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie wspierania realizacji zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych - DRUK Nr 12/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Przyjęcie programu „Bezpieczna Gmina” - DRUK Nr 13/XXIX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XX. Wolne wnioski i informacje.

w załączeniu następujące materiały sesyjne:

ad. VII     druk nr   2/XXIX,
ad. VIIII  druk nr   3/XXIX,
ad  IX      druk nr   4/XXIX,
ad  X       druk nr   5/XXIX,
ad. XI      druk nr   6/XXIX,
ad. XII  druk nr   7/XXIX,
ad. XIII  druk nr   8/XXIX,
ad. XIV  druk nr   9/XXIX,
ad. XV  druk nr 10/XXIX,
ad. XVI  druk nr 11/XXIX,
ad. XVII  druk nr 12/XXIX,
ad. XVIII  druk nr 13/XXIX.