Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXIX/04  z  XXIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 30 grudnia  2004 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1410.

Radni nieobecni:

 • Krystyna Gazdecka,

 • Zdzisław Kmieciak,

 • Kazimierz Płonka.

Lista obecności radnych stanowi  załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,

 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,

 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,

 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,

 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.

 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz. Powitał radnych oraz  zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 18 radnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat oraz Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz podziękowali p. Janowi Wróblowi z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieradzu za długoletnią działalność na rzecz lokalnej społeczności. Złożyli mu również życzenia z okazji 90 urodzin.

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie p. Małgorzata Piotrowska w imieniu wszystkich członków ww. Stowarzyszenia podziękowała p. Burmistrzowi za wsparcie, pomoc duchowa i finansową oraz wręczyła upominek.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz poinformował, że porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Do porządku obrad sesji wprowadzono dodatkowe punkty:

 • XIX. Zmiana uchwały Nr XXVIII/391 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 14/XXIX,

 • XX. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej przez Gminę Gryfino Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie - DRUK Nr 15/XXIX.

 • XXI. Zmiana budżetu gminy na 2004 r. - DRUK Nr 16/XXIX,

 • XXII. Zmiana planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. na 2004 r. - DRUK Nr 17/XXIX,

Wszystkie Komisje Rady omówiły w/w projekty uchwał.

Nową wersję porządku obrad sesji radni otrzymali przed rozpoczęciem sesji - załącznik nr 5.

Po otwarciu obrad odstąpiono od podjęcia uchwały w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej przez Gminę Gryfino Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie - DRUK Nr 15/XXIX.

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do nowej wersji porządku obrad sesji pkt. XXIII „Ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2004”.

Powiedział, że projekt uchwały nie był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady i dlatego należy przegłosować wprowadzenie ww. punktu do porządku obrad sesji.

Radny Mieczysław Sawaryn - w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy zmiany do projektu budżetu gminy na 2005 rok. Komisje Rady omawiały projekt budżetu w starej wersji. Nie omawiały zmian, które otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym. Czy w tej sytuacji wnioski Komisji dotyczące projektu budżetu można uznać za obowiązujące?

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - proszę, aby w tej sprawie wypowiedział się Radca Prawny.

Radca Prawny Krzysztof Judek - wszystko zależy od woli Rady.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisje zaopiniowały konkretny projekt i do tego projektu  przygotowały swoje stanowiska. Opracowane stanowiska nie będą odnosiły się do zmian przedstawionych w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - uważam, że swoją wolę wyrazimy w głosowaniu.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad sesji pkt. XXIII „Ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2004”.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za wprowadzeniem do porządku obrad ww. punktu głosowało 11 radnych, przy 7 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Porządek obrad wraz z przyjętą zmianą stanowi załącznik nr 6.

ppkt.2
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXVIII sesji?
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXVIII sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

Informację w w/w sprawie przedstawił Burmistrza Miasta i Gminy Henryk Piłat. Informacja zawarta jest w załączniku nr 7.

Burmistrza Miasta i Gminy Henryk Piłat - chcę poinformować, że:

 • dzięki staraniom Wójtów i Burmistrzów od 3 stycznia 2005 roku przywrócone zostają kursy czterech pociągów na trasie Szczecin – Gryfino – Kostrzyn,

 • od tego roku zawsze przed wigilią będę odwiedzał chorych w szpitalu i nie należy tego odbierać jako populizm. Wiem jak to jest leżeć przez święta w szpitalu, bo sam byłem chory.

Proszę, aby Rada wypowiedziała się w następujących sprawach:

1/ roszczenia Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego, położonego w Gryfinie przy ul. Rapackiego oraz nieodpłatne przeniesienie prawa własności budynków znajdujących się na tym gruncie.  Aby uniknąć dalszych kosztów sądowych chcę podjąć decyzję o odpłatnym przeniesieniu  prawa własności gruntów oraz nieodpłatnym przeniesieniu prawa własności budynków znajdujących się na tym gruncie.

W rozliczeniu chcemy pozyskać dwa obiekty, tj. budynek po byłym sklepie w Bartkowie  z przeznaczeniem na powiększenie świetlicy wiejskiej oraz budynek po byłym sklepie w Nowym Czarnowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

2/ wniosku p. Ryszarda Turka o zwrot nakładów poniesionych na modernizację  i rozbudowę lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Gryfino.

Spółka Cywilna AGROTUR - Ryszard Turek i Jadwiga Turek na podstawie umowy najmu zajmowali lokal użytkowy, część tzw. Rybakówki położonej w Gryfinie przy ulicy Nadodrzańskiej 1. Za zgodą gminy na podstawie pozwolenia na budowę najemca dokonał modernizacji, adaptacji i rozbudowy zajmowanego lokalu. W ramach prac związanych z adaptacją i zgodnie z operatem szacunkowym wykonano wymianę podłóg, montaż okien połaciowych, podwieszenie stropu z ociepleniem, ścianki działowe, przedzielenie poddasza. W wyniku tego powstał lokal wykorzystywany obecnie jako mieszkanie. Zgodnie z wyceną sporządzoną metodą dochodową przez rzeczoznawcę majątkowego wartość rynkowa tych nakładów wynosi 33.109 zł.  W ramach rozbudowy lokalu najemca wykonał między innymi fundamenty, ściany działowe zewnętrzne, komin, strop, konstrukcję dachu, stolarkę okienną. W dobudowanej części  mieści się obecnie między innymi sala sprzedaży.  Według rzeczoznawcy wartość rynkowa nakładów poniesionych na rozbudowę lokalu wynosi 81.542 zł. Łączna wartość rynkowa nakładów wynosi 114.651 zł.  W związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej najemca wystąpił do gminy z wnioskiem o rozwiązanie umowy najmu lokalu oraz o wykupienie poniesionych nakładów. Protokołem zdawczo – odbiorczym część lokalu, która była przedmiotem najmu została przejęta przez administratora. Obecnie p. Turek wraz z żoną zamieszkuje w części adaptowanej budynku.  Chciałbym wiedzieć, czy Rada zainteresowana jest przejęciem połowy „Rybakówki” oraz nowego obiektu nad bulwarem. Uważam, że miejsce jest atrakcyjne, znajduje się przy granicy i można urządzić tam punkt informacji turystycznej lub inny.

Ponadto chcę powiedzieć, że w trybie ustalonym ustawowo przekazałem Radzie projekt budżetu na 2005 rok. Od 15 listopada br. oczekiwałem na uwagi i propozycje radnych do projektu budżetu.
Zapoznałem się z uwagami Komisji Rady dotyczącymi projektu budżetu i starałem się uwzględnić je w przedstawionych w dniu dzisiejszym autopoprawkach. Szkoda, że  w niektórych uwagach przedstawionych przez radnych dominowała polityka i źle pojęta inauguracja kampanii wyborczej do samorządu w 2006 roku.
Mijający 2004 rok w naszej gminie był obfity w zadania inwestycyjne. Wszyscy radni otrzymali informację o zadaniach wykonanych w roku bieżącym. Pragnę przypomnieć, że w 2004 roku gmina pozyskała środki finansowe z zewnątrz na takie zadania jak:

 • termomodrenizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gardnie - II etap docieplenia 179.432 zł,

 • zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 92.000 zł,

 • Gryfino „750 lat historii” 146.450 zł,

 • wezwanie dla gospodarki turystycznej Pomorza Zachodniego - partner Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 123.914 zł.,

 • modernizacja stadionu sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie 500.000 zł,

 • wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w gminie Gryfino 1.452.000 zł,

 • oczyszczalnia ścieków 8.385.000 zł.

Ogółem gmina w roku 2004 pozyskała środki finansowe w kwocie 10.879.000 zł.
Ponadto w 2004 roku znacznie zwiększył się majątek gminy poprzez nieodpłatne przejęcie:

 • nieruchomości zabudowanej w Nowym Czarnowie, obręb geodezyjny Pniewo. Według  wyceny biegłego wartość majątku wynosi 2.836.000 zł,

 • nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 8 po byłym hotelu „Pod Platanem” od Zespołu Elektrowni „Dolna Odra” S.A. na kwotę 4.000.295 zł,

 • 44 lokali mieszkalnych w budynkach położonych przy ul. M. Konopnickiej, Krasińskiego, Adama Asnyka w Gryfinie na kwotę 467.112 zł,

 • prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych oznaczonych numerami działek 47/1, 47/2, 33/4, 33/3, 21/16 i prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej  wzdłuż ul. M. Konopnickiej na kwotę 109.106.zł,

 • nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gryfinie obręb 5, działka nr 74/1, przejęcie w darowiznę od Skarbu Państwa wartości nieruchomości na kwotę 803.400 zł.

W sumie przejęto nieodpłatnie nieruchomości na kwotę 8.600.000 zł.
Ponadto gmina nabyła odpłatnie:

 • nieruchomość zabudowaną, położoną przy ul. 9 Maja nr 5 w Gryfinie po byłym WKU  za kwotę 300.000 zł,

 • nieruchomość niezabudowaną, położoną w obrębie Wełtyń za kwotę 47.000 zł, przy ul. Jana Pawła II za kwotę 4.208 zł.

Ogólnie rok 2004 był dobry pod względem zwiększenia majątku gminy.
Dziękuję za to, że wśród radnych znalazłem sprzymierzeńców do prowadzenia jasnej polityki  podatkowej. Obrazem prawidłowo prowadzonej polityki finansowej jest suma nieściągniętych zaległości podatków należnych gminie, które zmniejszają się. Oznacza to, że podatki są niższe i mieszkańcy gminy są w stanie płacić je. Pragnę przypomnieć, że w 2001 roku suma zaległości podatkowych wynosiła 1.700.000 zł. W 2002 roku ww. suma wynosiła 4.896.000 zł. W tym roku przejęliśmy w gminie władzę. W 2003 roku po wprowadzeniu nowej polityki podatkowej zadłużenia zmniejszyły się do kwoty 4.089.000 zł, a na koniec 2004 roku zaległości wynoszą tylko 2.486.000 zł.
Wymiernym przykładem na to, że polityka finansowa prowadzona jest prawidłowo są umorzenia zaległości podatkowych oraz innych.
W 2002 roku udzielono umorzeń na kwotę 364.615 zł, w 2003 roku umorzenia wynosiły 596.000 zł, a w roku 2004 umorzenia wynoszą 217.000 zł.
Z budżetu tego roku kwota około 2.000.000 zł przechodzi jako nadwyżka budżetowa na rok przyszły.
Projekt budżetu na 2005 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Po raz pierwszy projekt budżetu naszej gminy jest skrupulatnie opisany  w ww. opinii. Jest to sukces jednego z klubów naszej Rady. W żadnym punkcie RIO nie wykazała błędów ani uchybień. Dlatego też jestem przekonany o sukcesie realizacji budżetu w 2005 roku. Przedstawiony projekt budżetu gwarantuje dalszą poprawę warunków funkcjonowania oświaty, wzrost liczby mieszkań socjalnych i komunalnych. Chcę przypomnieć, że podczas dwuletniej naszej działalności w ramach GTBS oddano do zasiedlenia 60 mieszkań, w lutym 2005 roku oddamy 65 mieszkań, dofinansowaliśmy modernizację budynku dawnego hotelu „Pod Platanem”, w którym otrzymaliśmy 13 mieszkań. Myślę, że obecna kadencja będzie rekordowa pod względem ilości oddanych mieszkań. Ponadto przejęliśmy budynki w Nowym Czarnowie, w których można utworzyć mieszkania socjalne. Pozwoli to w jak najszybszym czasie polepszyć warunki mieszkaniowe dla najuboższych.
W prowadzonych inwestycjach infrastrukturalnych takich jak wodociągi, gazociągi, kanalizacja mamy również duże osiągnięcia. Przykładowo Zakład Gazowniczy przejął budowę gazociągu średniego ciśnienia wzdłuż ul. Łużyckiej w Gryfinie na kwotę ok. 1 mln zł oraz budowę gazociągu w Pniewie. Mieszkańcy Pniewa będą musieli wpłacić tylko opłatę przyłączeniową w wysokości 1.000 zł.
Ponadto przewiduje się:

 • modernizację i rozbudowę komunalnego wysypiska śmieci,

 • świadczenia w ramach pomocy społecznej na poziomie nie niższym niż dotychczas,

 • opracowanie planu parku przemysłowego na terenach pozyskanych, które wcześniej były zastawione pod kredyt zaciągnięty na budowę Centrum Wodnego Laguna,

 • uruchomienie regionalnego funduszu pożyczkowego dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Wysokość długu publicznego na koniec 2005 roku wyniesie 9.899.000 zł. Wskaźnik długu do
dochodu wynosi 14,8%. Są to bardzo dobre prognozy i tylko ktoś czytający budżet bez zrozumienia może twierdzić inaczej.
W ramach odpowiedzialności za przyszłość miasta i gminy Gryfino proszę o pozytywne rozpatrzenie przedstawionego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz- wpłynął do mnie wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 29 grudnia 2004 roku - załącznik nr 8.
Ww. wniosek nie może zostać poddany pod głosowanie z powodu niedokończonej procedury, którą określa Statut Gminy Gryfino oraz Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie.

Radny Mieczysław Sawaryn- jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej skierowałem wniosek, który nie wynika z zakończenia kontroli tylko ze zdobytej wiedzy w trakcie kontroli.
Jest to wiedza dotycząca domniemanego przestępstwa z art.271 §1 Kodeksu Karnego w związku z art. 231 §1 Kodeksu Karnego poprzez potwierdzenie nieprawdy w dokumencie gminnym, co  może skutkować tym, że gmina poniesie wysoką stratę finansową z uwagi na rozwiązanie umowy zakupu samochodu Peugeot 607. Nie w tym żadnej gry wyborczej. Radna Magdalena  Chmura – Nycz w czerwcu br. złożyła wniosek do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie postępowania w sprawie wyjaśnienia zakupu samochodu Peugeot 607 i sprzedaży Opla Omega. Faktycznie kontrola jeszcze nie skończyła się, natomiast Komisja podczas swojej pracy powzięła przekonanie, że funkcjonariusze publiczni potwierdzili w wystawionym dokumencie nieprawdę. W takiej sytuacji wszystkich radnych jako funkcjonariuszy publicznych obowiązuje przepis art. 304 Kodeksu Karnego, który mówi, że każdy funkcjonariusz oraz każdy obywatel gdy dowie się o popełnieniu bądź domniemaniu popełnienia przestępstwa ma obowiązek zawiadomić prokuraturę. Jeżeli teraz ktoś mówi, że jest prowadzona gra wyborcza, to jest w błędzie. Nie ma żadnej gry. My, aby nie ponosić odpowiedzialności karnej musimy niezwłocznie w chwili odkrycia domniemania przestępstwa zareagować. Nie chcę dyskutować, czy to ma być wniosek.
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości w osobach radnych Józefa Gutkowskiego, Macieja Szabałkina, Marka Saneckiego i Mieczysława Sawaryna złoży taki wniosek na ręce Przewodniczącego Rady.
Pozwolę sobie odczytać wniosek, a następnie przekaże go Przewodniczącemu Rady.

„Wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości wypracowany w dniu 30 grudnia 2004 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie:  Klub Radnych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości wnosi o przyjęcie uchwały – apelu do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie o zobowiązanie Przewodniczącego do przekazania materiałów zgromadzonych przez Komisję Rewizyjną do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie w sprawie zakupu samochodu osobowego marki Peugeot 607 z wnioskiem o podjęcie postępowania przygotowawczego w sprawie wyjaśnienia – czy przy sporządzaniu dokumentów związanych z zakupem ww. samochodu popełniono przestępstwo z art. 271 § 1 Kodeksu Karnego w związku z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego poprzez potwierdzenie przez funkcjonariuszy publicznych nieprawdy w Protokole  z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę z dnia 30 stycznia 2004 r. Podstawa prawna art. 304 Kodeksu Karnego”.
Wniosek stanowi załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - mam prośbę, aby w/w wniosek poddać pod głosowanie po wcześniejszym zgłoszeniu interpelacji i zapytań radnych i po zakończonej przerwie, którą wcześniej ogłoszę. Uzgodniłem to z wnioskodawcą.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - proszę Przewodniczącego Rady, aby nie poddawał wniosku pod głosowanie. Chcę, aby ta sprawa została zakończona. Proszę skierować sprawę do Prokuratury oraz do Rzecznika praw Obywatelskich w celu jej zbadania. Mam dość tego samochodu oraz jeżdżenia nim.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - wniosek został zgłoszony formalnie i Rada musi go przegłosować.

Radny Artur Nycz - wniosek jest tak sformułowany, że nie wszyscy wiedzą na czym polegają naruszenia prawa. Proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przybliżenie sprawy przed przystąpieniem do głosowania nad wnioskiem. Niezbędna jest również dyskusja w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - ja również tak uważam i dlatego proponuję wrócić do wniosku po zgłoszeniu interpelacji i zapytań radnych oraz po przerwie, którą wcześniej ogłoszę. Będzie też czas na dyskusję nad wnioskiem.

Rada wyraziła zgodę na ww. propozycję.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radna Magdalena Chmura - Nycz
650/XXIX/04
- w lutym br. interpelowałam o przedstawienie mi rozliczenia zadaniowego środków finansowych pochodzących ze sprzedaży PEC. Informację w tej sprawie otrzymałam od p. Skarbnik dopiero przedwczoraj na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Podliczyłam wszystkie pozycje i nie zgadza mi się  kwota przedstawiona przez p. Skarbnik. Na sesji 22 czerwca br. p. Burmistrz zapewniał, że obecnie nasza gmina posiada na lokatach długoterminowych 7 mln zł, a na rachunku bieżącym 2,5 mln zł. Nigdy za poprzednich rządów nie było w gminie takiej sytuacji. Jest to informacja sprzeczna z tą, którą udostępniła mi p. Skarbnik. W informacji tej nie ujęto w/w kwot. Środki finansowe za sprzedaż PEC gmina otrzymała w dwóch transzach. Pierwsza transza wpłynęła do gminy i została wprowadzona do budżetu  w grudniu 2003 roku. Drugą transzę gmina otrzymała po 30 dniach, czyli w styczniu 2004 roku. Z pierwszej transzy kwotę w wysokości 5 mln zł  przeznaczono na CW Laguna. Na sesji w styczniu br. wprowadziliśmy do budżetu gminy drugą transzę, z której kwotę 2.197 tys. zł również przeznaczono  na CW Laguna, a kwota 4 mln zł pozostała w budżecie gminy i została ulokowana na rachunkach bankowych. Taką informację przedstawiono  nam w czerwcu br., a dokument jest z 22 marca br. Ponadto w informacji, którą otrzymałam od p. Skarbnik ww. kwota nie zgadza się z tą, o której  mówił p. Burmistrz. Proszę o dokładną informację, ile na dzień dzisiejszy mamy pieniędzy na lokatach bankowych, a ile wydatkowano? Zebrałam wszystkie uchwały Rady Miejskiej dotyczące budżetu gminy oraz środków finansowych pochodzących ze sprzedaży PEC. Według moich obliczeń brakuje 2 mln złotych. Proszę o precyzyjne wyjaśnienie sprawy. Wcześniej zgłosiłam wniosek do Komisji Rewizyjnej o zbadanie sprawy. Wszystkie uchwały Rady, które posiadam dostarczę Komisji Rewizyjnej, która być może doliczy się na co przeznaczono środki finansowe pochodzące ze sprzedaży PEC?

651/XXIX/04 - na poprzedniej sesji prosiłam o dokumentację dotyczącą remontu Urzędu Miasta i Gminy. Otrzymałam odpowiedź, że wszystkie dokumenty są w pokoju nr 13 i tam mogę je zobaczyć, a kopiowanie dokumentów wiąże się  z dużymi nakładami. Chcę poinformować, że zawsze kiedy proszę  o dodatkowe dokumenty z Biura Obsługi Rady, to w kasie  Urzędu płacę za ich kserowanie. W dniu dzisiejszym deklaruję, że zapłacę za dostarczenie mi dokumentacji w w/w sprawie.

652/XXIX/04 - na ostatnim posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, której jestem członkiem doszło do skandalicznej sytuacji, która urąga wszelkim zasadom sprawiedliwości. Chodzi o to, że siedem osób otrzymało dofinansowanie   do mieszkań w formie partycypacji. Partycypacja dla jednej osoby wynosi aż 40.000 zł. Przy podziale mieszkań nie brano pod uwagę osób z listy. Taka sytuacja budzi podejrzenia, ponieważ nigdzie nie było informacji w tej sprawie. Zainteresowanie sprawą jest duże. Świadczą o tym głosy w przedostatnim numerze tygodnika „Nowe 7 Dni Gryfina”. Uważam, że rozdysponowanie mieszkań w ten sposób jest niesprawiedliwe. Wobec powyższego żądam anulowania decyzji o przyznaniu ww. mieszkań. My jako Rada Miejska powinniśmy w formie uchwały zdecydować komu  i w jaki sposób należy przydzielić te mieszkania.

653/XXIX/04 - moja interpelacja dotyczy skargi p. Gronkowskiego w sprawie budowy gazociągu oraz kanalizacji na trasie Pniewo – Żórawki. Proszę  o udostępnienie mi treści porozumienia podpisanego z Zakładem Gazowniczym  w tej sprawie. Na skargę p. Gronkowskiego udzielono odpowiedzi następującej treści: „Ulica Przemysłowa położona jest na terenie miejscowości Pniewo, stąd wchodzi  zakres opracowania projektowego obejmującego gazociąg i kanalizację dla miejscowości Pniewo i Żórawki”. Chcę powiedzieć, że nie tylko ulica Przemysłowa ale również część ul. Czechosłowackiej należy do Pniewa. Do tej pory p. Burmistrz mówił, że będzie doprowadzony gaz do końca  ulicy Łużyckiej oraz do ulicy Czechosłowackiej. Natomiast p. Gronkowski otrzymał negatywną odpowiedź w tej sprawie. Proszę, aby p. Burmistrz odpowiedział mieszkańcom ulicy Czechosłowackiej, czy mają podziękować radnej opozycyjnej za to, że nie będą mieli gazu.

654/XXIX/04 - proszę o przedstawienie rozliczenia środków finansowych wydanych w 2004  roku na poszczególne zadania we wszystkich sołectwach na terenie gminy. Chciałabym, aby takie rozliczenie przygotowano na następną sesję.

655/XXIX/04 - na poprzedniej sesji prosiłam o wykaz wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz planu wykazu na przyszły rok z podziałem na komórki organizacyjne. W dniu dzisiejszym otrzymałam odpowiedź bez podziału,  o który prosiłam. Nie podano też planu na przyszły rok. Proszę, aby w dniu dzisiejszym zanim przystąpimy do głosowania nad przyjęciem budżetu gminy na 2005 rok p. Sekretarz oraz p. Skarbnik w ramach swoich kompetencji przedstawiły informację o tym, jak na dzień dzisiejszy wygląda podział administracji w Urzędzie Miasta i Gminy ponieważ środki finansowe zaplanowane na ten cel w projekcie budżetu są duże.

656/XXIX/04 - proszę p. Burmistrza oraz p. Dyrektora Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych o przedstawienie kopii dokumentów finansowo – księgowych związanych z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz zakupu pojemników do przechowywania piasku w okresie zimowym. Radny Antoni Rak.

657/XXIX/04 - dziękuję służbom inwestycyjnym za sprawne ułożenie chodników na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ul. 9 Maja w Gryfinie. Prace dobiegają końca i dlatego proszę o jak najszybsze zamontowanie barierek przy nowo ułożonych chodnikach. Chodzi o to, by przechodnie nie skracali drogi przechodząc na druga stronę ulicy w niedozwolonych miejscach.

Radny Kazimierz Fischbach
658/XXIX/04
- po stronie szczytowej budynku przy ul. Adama Asnyka nr 1-7 w Gryfinie  jest wyrwa. W dniu dzisiejszym już po raz czwarty interpeluję o jej usunięcie Sprawa ciągnie się już półtora roku. Do tej pory ogrodzono tylko powstałą wyrwę. Podczas opadów deszczu wyrwa  powiększa się, co grozi podmyciem budynku. Bardzo proszę o zajęcie się sprawą, bo może tam dojść do tragedii.

Radny Czesław Kapusta
659/XXIX/04
- istnieje szansa pozyskania od Agencji Własności Skarbu Państwa około 100 ha gruntów, które można uzbroić, a następnie przeznaczyć na park technologiczny. W przyszłości gmina będzie mogła czerpać z tego profity.  Wszyscy wiedzą, o który teren chodzi, ponieważ już wiele razy zgłaszałem  interpelacje w tej sprawie. Dotychczasowy dzierżawca gruntów otrzymał wypowiedzenie umowy dzierżawnej ponieważ dzierżawił je niezgodnie z przeznaczeniem. Dowiedziałem się, że jeżeli w/w grunty w planie zagospodarowania przestrzennego będą ujęte jako przemysłowe, to AWRSP przekaże je gminie. Proszę o poważne zajęcie się sprawą, ponieważ do tej pory nie zrobiono tego.

Radny Mieczysław Sawaryn
660/XXIX/04
- klub radnych PO i PIS , a szczególnie członek klubu radny Józef Gutkowski sygnalizował, że zawyżono koszty rozbiórki budynku przy ul. 1 Maja w Gryfinie, które wynoszą ponad 60.000 zł. Radny stwierdził, że  w projekcie i w kosztorysach powykonawczych zachodzi rozbieżność dotycząca grubości ścian. Istnieje podejrzenie o zawyżenie kosztorysu  oraz kosztów wykonanej rozbiórki o co najmniej 100%. Czy ww. sprawa została już wyjaśniona?

Radny Janusz Skrzypiński
661/XXIX/04
- na odcinku drogi od ul. Flisaczej do ul. Bolesława Chrobrego w Gryfinie  praktycznie nie ma chodników. Proszę, aby w 2005 roku gmina wystąpiła do Zarządu Dróg Krajowych o ułożenie chodników na tym odcinku.

662/XXIX/04- parking samochodowy w centrum Gryfina przy ul Bolesława Chrobrego  parking powinien być wizytówką miasta. Jednak od wielu lat nie można doprosić się o porządne wykonanie parkingu, gdyż położony jest za nisko. Wjazd na parking grozi uszkodzeniem samochodu. Podczas opadów deszczu parki zalany jest wodą. Należy wymóc na Zarządzie Dróg Krajowych  uporządkowanie parkingu.

663/XXIX/04 - przy ul Słowiańskiej w Gryfinie na wysokości CPN jest parking samochodowy. Lewa strona parkingu jest podwyższona prawie o 50 cm. Kierowcy nie wiedząc o tym wjeżdżają na parking i wówczas dochodzi do  zawieszenia samochodu. Proszę o uporządkowanie parkingu tak, aby kierowcy mogli swobodnie parkować tam samochody nie uszkadzając ich.

Radny Artur Nycz
664/XXIX/04
- w październiku br. p. Burmistrz swoim zarządzeniem podniósł stawki czynszu za najem lokali użytkowych, mieszkalnych będących w zasobach gminy z mocą obowiązującą od stycznia 2004 roku, czyli dziesięć miesięcy wstecz. Dlaczego podniesiono stawki czynszu? Jak to się ma do deklarowanej przez p. Burmistrza polityki mieszkaniowej? Dlaczego stawki czynszu podniesiono za dziesięć miesięcy, które już minęły?

665/XXIX/04 - przed okresem wakacyjnym br. dyskutowaliśmy nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie inwestycji związanej z modernizacją boiska przy gimnazjum w Gryfinie. Kredyt miał być zabezpieczeniem finansowym pozwalającym otrzymać dotację unijną na przeprowadzenia modernizacji boiska. Podczas dyskusji p. Burmistrz  powiedział, że nawet gdy Rada nie da takiego upoważnienia, to i tak zaciągnie kredyt. W wyniku dyskusji Rada podjęła uchwałę w tej sprawie po wcześniejszym zapewnieniu Burmistrza, że inwestycja nie będzie realizowana bez udziału środków unijnych. Tymczasem we wrześniu br. rozpisano przetarg na modernizację boiska. W ogłoszeniu o przetargu w sekcji 5 wpisano, że inwestycja nie będzie finansowana ze środków unijnych. Dlaczego p. Burmistrz deklarował, że inwestycja będzie dofinansowana skoro od samego początku zakładał, że nie otrzyma na ten cel środków unijnych? Dlaczego rozpisano przetarg skoro nie było jeszcze zagwarantowanych środków finansowych na ten cel? Nie było również promesy o tym, że uzyskano dofinansowanie na to zadanie? Według mojej wiedzy nie ma możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na inwestycje, które zostały już rozpoczęte oraz na inwestycje już zakończone. Mówienie dzisiaj o tym, że inwestycja miała być  dofinansowana lub będzie dofinansowana jest nieprawdziwe, ponieważ rozpisano już przetarg i wybrano wykonawcę. Wiem, że wpłynęły protesty dotyczące tego przetargu. Chciałbym dowiedzieć się czego dotyczą i jakie są zarzuty?

666/XXIX/04 - rozpisano już przetargi na adaptację budynku byłego kina w Wełtyniu na cele mieszkaniowe oraz na budowę świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach chociaż w budżecie gminy nie ma jeszcze zagwarantowanych środków  finansowych na sfinansowanie tych inwestycji. Dlaczego rozpisywano przetargi i wybierani są wykonawcy bez decyzji Rady w tej sprawie?  Czy podpisano już umowy z wykonawcami? Co by się stało, gdyby Rada zdecydowała, że w tym budżecie stawia na inne priorytety i ww. inwestycje  zostaną przełożone na terminy późniejsze?

667/XXIX/04 - wiele emocji i pytań budzi sprawa dotycząca kosztów remontu murku  w Radziszewie. Jaki jest koszt remontu murku? Kwota, o której dowiedziałem się jest bardzo wysoka i chyba nie do końca odpowiada  zakresowi prac.

668/XXIX/04 - w internecie ukazała się informacja, że wybrano szczecińską firmę do napisania programu rewitalizacji dla gminy Gryfino. Koszt jaki poniesie gmina to około 25.000 zł. Dlaczego tak prostego programu gmina nie  pisze sama? Gmina Szczecin jest nieporównywalnie większa od naszej i ma  więcej problemów związanych z mieszkalnictwem, a program pisze samodzielnie. Powołała pełnomocnika, któremu pomagają dwie  sekretarki oraz grono doradców, konsultantów społecznych. Skąd firma szczecińska będzie wiedziała lepiej od nas, co chcemy zrobić w Gryfinie  i w których miejscach? Dlaczego Szczecin może to robić własnymi siłami,  a my musimy wybierać firmę z zewnątrz, a ponadto musimy wydatkować na to środki finansowe?

Radny Maciej Szabałkin
669/XXIX/04
- w załączniku do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok ujęte jest zadanie pt. „projekt i koncepcja nadbudowy budynku administracyjnego Urzędu”. Koszt projektu i koncepcji nadbudowy wynosi 60.000 zł. Projekt uchwały w ww. sprawie miał być przedstawiony na sesji w połowie  br. Radni byli przeciwni wydawaniu kwoty 2,5 mln zł na nadbudowę budynku Urzędu. Wcześniej p. Burmistrz zdecydował o sprzedaży „białego domku” przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie za kwotę 300 tys. zł. Lepiej było wyremontować „biały domek” nawet przy założeniu, że koszt remontu wyniesie około 2 mln zł. Mielibyśmy piękną nieruchomość z parkingiem, w której można by było  zorganizować pracę Urzędu. Byłoby to lepsze rozwiązanie niż wykonanie nadbudowy. Czy kwotę w wysokości 60.000 zł na wykonanie projektu i koncepcji nadbudowy budynku wydano po odrzuceniu i negatywnym zaopiniowaniu przez radnych projektu uchwały w sprawie nadbudowy, czy  przed odrzuceniem i negatywnym zaopiniowaniem? Dlaczego p. Burmistrz wydaje 60.000 zł na projekt bez konsultacji z radnymi? Jeżeli ww. kwotę wydano później niż w miesiącu czerwcu br, to dlaczego?

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz
670/XXIX/04
- mieszkańcy ulicy Fabrycznej w Gryfinie do najbliższego przystanku autobusowego mają około dwóch kilometrów. Do niedawna mogli dojechać do Gryfina autobusem szkolnym. Obecnie kierowcy autobusów nie chcą ich  zabierać i mieszkańcy nie mają możliwości dojazdu. Prawdopodobnie dwa lata temu była osoba chętna, która chciała zorganizować dowóz pasażerów z tego terenu mikrobusami ale nie otrzymała zgody. Dlatego interpeluję w tej sprawie.

Radny Marek Sanecki
671/XXIX/04
- jaki jest stan prowadzenia inwestycji w zakresie tworzenia działek budowlanych w rejonie Radziszewa i Starych Brynek? Jakiś czas temu p. Burmistrz informował, że ma tam powstać 400 działek budowlanych i pod tym warunkiem były prowadzone prace remontowe w Szkole Podstawowej w Radziszewie.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepaczogłosił 15 – minutowa przerwę. Po zakończeniu przerwy wznowiono obrady.

Ad. V. Informacja Jeleniogórskiego Biura Planowania i Projektowania Sp. z o.o. z Jeleniej Góry na temat procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

Przedstawiciel Jeleniogórskiego Biura Planowania i Projektowania sp. z o.o p. Juliusz Korzeń - przedstawię krótką informację na temat przygotowanego przez nasze biuro dokumentu w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino.
Ww. zmiana będzie realizowana w roku 2005. Prace mają być zakończone pod koniec grudnia 2005 roku. Prace rozpoczną się od spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gminy po to, by możliwie jak najlepiej rozpoznać potrzeby obywateli dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Zgłoszone przez mieszkańców gminy potrzeby zostaną zapisane w dokumencie, który będzie koordynował późniejsze prace nad planami zagospodarowania przestrzennego.
Najważniejszą informacją jest to, że po serii spotkań konsultacyjnych w poszczególnych miejscowościach gminy i w samym Gryfinie, które odbędą się w styczniu 2005 roku przygotujemy projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium. Od tego momentu, tj. na przełomie lutego i marca rozpoczniemy prace. Do połowy roku będzie przygotowany projekt naszego dokumentu, który zostanie poddany uzgadnianiu i opiniowaniu przez instytucje do tego uprawnione, następnie zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Po spełnieniu wszystkich elementów procedury planistycznej określonych ustawą o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym przygotujemy projekt uchwały w sprawie przyjęcia tych zmian. Informacja w ww. sprawie stanowi załącznik nr 10.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz- wracamy do punktu III porządku obrad sesji,  a w nim do omawiania wniosku zgłoszonego przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.

Ciąg dalszy pkt. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Radny Jacek Warda - zanim przystąpimy do głosowania nad wnioskiem Klubu PO i PiS  o przekazanie do prokuratury materiałów związanych z zakupem samochodu Peugeot 607 powinniśmy zapoznać się z tymi materiałami. Ja nie uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i nie znam sprawy. Podejrzewam, że większość radnych uważa tak samo. Wobec tego zgłaszam wniosek o przesunięcie głosowania nad wnioskiem na najbliższą sesję Rady. Jednocześnie apeluje do radnego Mieczysława Sawaryna o zwołanie Komisji   Rewizyjnej z udziałem wszystkich radnych, na której przedstawi nam dokumenty w tej sprawie. Proszę wszystkich radnych o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji. Chodzi o to byśmy mieli świadomość nad czym głosujemy.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz- proszę, aby Radca Prawny wypowiedział się w tej sprawie.

Radca Prawny Krzysztof Judek - art. 304 kpk nakłada na instytucje samorządowe obowiązek dokonania zawiadomienia o przestępstwie niezwłocznie po uzyskaniu uzasadnionej informacji o tym, że przestępstwo zostało popełnione. Takie zawiadomienie o przestępstwie jest bardzo ważną czynnością karno – procesową, ponieważ zobowiązuje organ prowadzący postępowanie przygotowawcze do wszczęcia postępowania, które ma rozstrzygnąć czy przestępstwo zostało popełnione. Osobiście zawsze swoim klientom doradzam rozwagę przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu zawiadomienia o przestępstwie, aby nie dokonać tej czynności pochopnie. Orzecznictwo oraz piśmiennictwo prawnicze stoi na stanowisku, że obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o przestępstwie powstaje wtedy, kiedy osoba decydująca o wysłaniu tego zawiadomienia na podstawie zebranych dowodów posiada ugruntowane przekonanie, że przestępstwo zostało popełnione. Zgadzam się z poglądem radnego Jacka Wardy, że przed przystąpieniem do głosowania w takiej sprawie należy zapoznać się z dowodami. Najbardziej idealne byłoby, gdyby został sporządzony protokół Komisji Rewizyjnej z załącznikami w postaci materiałów źródłowych. Możliwe też jest zapoznanie się poszczególnych radnych z materiałami źródłowymi i zgodnie z sumieniem rozstrzygnięcie, czy na podstawie tych dowodów można stwierdzić, że przestępstwo zostało popełnione, czy nie. Jeżeli chodzi o mnie, to na podstawie tej wiedzy, która aktualnie posiadam nie potrafię rozstrzygnąć tego. Sądzę, że potrafią to rozstrzygnąć tylko członkowie Komisji Rewizyjnej.

Radny Mieczysław Sawaryn - sprawa nie dotyczy popełnienia zawiadomienia prokuratury  o fakcie popełnienia przestępstwa. Wniosek Klubu PO i PiS mówi o przekazaniu dokumentów w celu wszczęcia postępowania w sprawie. Mamy swoją prywatną wiedzę na ten temat, ale nie jesteśmy prokuraturą ani sądem, aby kogoś oskarżać o popełnienie przestępstwa. Uważamy, że materiał zebrany przez Komisję Rewizyjną nie w formie protokołu końcowego, który będzie gotowy w styczniu 2005 r., uzasadnia już dzisiaj przekonanie, że w sprawie popełniono przestępstwo poświadczenia nieprawdy. Jestem w stanie w ciągu 10 minut zreferować i przedstawić argumenty na potwierdzenie przedstawionej tezy.

Radca Prawny Krzysztof Judek - jak by tego nie nazwać, w świetle przepisów będzie to zawiadomienie o przestępstwie.

Radny Artur Nycz- myślę, że nie ma rozbieżności pomiędzy tym co mówi Radca Prawny, a tym co mówi radny Mieczysław Sawaryn. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn powiedział, że złoży taką informację w dniu dzisiejszym na sesji.
Uważam, że należy wysłuchać informacji i wówczas każdy będzie mógł podjąć decyzję, czy dowody są wystarczające, czy nie?

Radny Jacek Warda - sprawa jest ważna i nie należy jej rozstrzygać w ciągu pięciu minut. Każdy z nas powinien w spokoju zastanowić się nad sprawą. Kiedy mówimy o sprawach innej wagi, to radny zawsze chce mieć czas do namysłu. Dziwię się, że w tej sprawie nie jest mu potrzebny taki czas. Zostały zgłoszone dwa wnioski i należy je przegłosować.

Radny Janusz Skrzypiński - jestem tego samego zdania, co Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, że jest to postępowanie w sprawie. Na tej sali jest wielu radnych, którzy byli również radnymi w poprzednich kadencjach Rady. Gmina Gryfino na łamach prasy i w mediach zajmuje czołowe miejsce w związku  z prowadzonymi postępowaniami prokuratorskimi w sprawie PUK, PEC. Nie możemy uciekać od sprawy. Radni, którzy w poprzedniej kadencji byli członkami Zarządu Miasta i Gminy, np. p. Antoni Rak, p. Jan Ragan, Zastępca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk są przesłuchiwani przez Agencję Bezpieczeństwa Publicznego. Osoba publiczną musi mieć świadomość, że spoczywa na niej obowiązek ponoszenia konsekwencji za to co robi. Wracając do wniosku uważam, że odpowiednie instytucje powinny zając się wyjaśnieniem  sprawy. Jeżeli okaże się, że przestępstwo zostało popełnione, to winni zostaną ukarani. Komisja Rewizyjna badała sprawę na bazie dostarczonych dokumentów. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o tym Radę. Ponadto zobowiązał się, że w ciągu 10 minut  zreferuję sprawę, aby radni mieli większą wiedzę w tej sprawie.  Nie możemy przesuwać tego w czasie, bo to nic nie da. Będą mnożyły się tylko przypuszczenia i pomówienia, a tego wszyscy chcemy uniknąć.

Radna Magdalena Chmura - Nycz- 22 czerwca br. złożyłam interpelację w ww. sprawie. Wówczas zarzucano mi, że kłamię, że jest to walka polityczna. Z naszego klubu nikt nie jest członkiem Komisji Rewizyjnej, ale obrady nie są tajne i każdy z nas może w nich uczestniczyć. O terminie posiedzenia Komisji i porządku obrad można dowiedzieć się  w Biurze Obsługi Rady. Protokoły Komisji są opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Nie rozumiem, dlaczego w dniu dzisiejszym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie może przedstawić informacji? Mam jeszcze sporo pytań w tej sprawie. Chciałabym się dowiedzieć, gdzie była komórka audytu i kontroli wewnętrznej? Uważam, że powinniśmy pozwolić na przedstawienie informacji w ww. sprawie.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - zgłoszono dwa wnioski. Jeden przez Klub Radnych PO i PiS, a drugi przez radnego Jacka Wardę. Przystępujemy do głosowania.

Kto z radnych jest za przesunięciem podjęcia decyzji o skierowaniu sprawy do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie?

Radny Janusz Skrzypiński- jest to manipulacja.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz- niczym nie manipuluję, nigdy nie manipulowałem  i nie będę manipulował. Niech Pan przyjmie to do wiadomości. Powtarzam jeszcze raz.

Kto z radnych jest za przesunięciem podjęcia decyzji w sprawie wniosku klubu radnych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości na sesję styczniową, po wcześniejszym zapoznaniu się z materiałami źródłowymi? Możemy w tym celu zorganizować specjalne spotkanie oraz zwołać sesję nadzwyczajną bo sprawa jest bardzo ważna.

Radny Mieczysław Sawaryn - w imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej i Prawa  i Sprawiedliwości proszę o ogłoszenie 15 – minutowej przerwy. Odnoszę wrażenie, że Rada nie chce dowiedzieć się o sprawie. Powiem tylko, że bez względu na to co zrobi Rada i kto będzie negował okoliczności obowiązkiem każdego radnego jest zapoznać się ze sprawą i podjąć stosowne kroki jak najszybciej, a więc niezwłocznie.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - Rada chce poznać prawdę, aby potem mogła podjąć  decyzję świadomie nikogo nie krzywdząc.

Ogłaszam 15 – minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - zgodnie z umową przystępujemy do pracy nad wnioskiem klubu radnych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.

Radny Jacek Warda- podczas przerwy klub radnych BBS rozmawiał z członkami Komisji Rewizyjnej oraz z p. Burmistrzem. Na prośbę p. Burmistrza wycofuję swój wniosek o przesunięcie głosowania na następną sesję. Zwracam się z prośbą do wszystkich członków klubu BBS o poparcie wniosku klubu radnych PO i PiS dotyczącego przekazanie sprawy do prokuratury celem wyjaśnienia.

Radny Maciej Szabałkin- jako członek Prezydium Rady wyrażam dezaprobatę wobec faktu stronniczości w prowadzeniu przez Przewodniczącego Rady obrad sesji, nie uzgadnianiu z Prezydium Rady żadnych spotkań w istotnych sprawach dotyczących Rady. Uważam, żedalej tak być nie może.

Radny Mieczysław Sawaryn - abyśmy nie zarzucali sobie walki politycznej chcę przypomnieć, że na sesji w lutym 2002 roku wówczas jako radny klubu Gryfińskiej Unii  Samorządowej złożyłem interpelację w sprawie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i PEC. Sytuacja była bardzo podobna. O sprawie dotyczącej PUK i PEC nikt nie chciał rozmawiać. Proponowano wówczas aby jeszcze poczekać, odłożyć sprawę, itp. W sprawach, w których dochodzi do podejrzenia o popełnieniu przestępstwa należy reagować natychmiast. Jeżeli sprawa dotyczy popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych, to grozi nam, że inne dokumenty mogą być przedstawiane Radzie tak, jak to było robione w PUK. Księgowa tego przedsiębiorstwa wpisywała cyfry w taki sposób, że wszystko wydawało się zgodne z prawdą. Prawicowy klub radnych nigdy nie będzie godził się na to, by sprawy do których mamy poważne podejrzenia były odkładane, przesuwane w czasie. Muszą być one załatwiane natychmiastowo. 22 czerwca br. radna Chmura – Nycz złożyła interpelację z wnioskiem do Komisji Rewizyjnej o zbadanie okoliczności zakupu samochodu Peugeot 607. Wobec tego nieuzasadnione są stwierdzenia, że ktokolwiek prowadził politykę, zbierał dokumenty lub „haki” po to by zrobić krzywdę urzędnikom gminy. Po otrzymaniu interpelacji Komisja Rewizyjna zwróciła się z prośbą do Biura Obsługi Rady o dostarczenie dokumentów związanych z zakupem samochodu. Na wniosek p. Burmistrza przełożyliśmy rozpatrywanie tej sprawy z lipca na miesiąc wrzesień br. Do dnia dzisiejszego badamy tę sprawę oraz inne. Skończyliśmy zbieranie materiału dowodowego. W dniu dzisiejszym możemy powiedzieć w sposób graniczący z pewnością, że jeden z protokołów związany z rozstrzygnięciem zamówienia publicznego i złożonych ofert został sporządzony w sposób potwierdzający nieprawdę. Jest to przestępstwo z art. 271 kk. Dotyczy to funkcjonariuszy publicznych. Nie wymieniam nazwisk, aby ludziom nie robić krzywdy. Dlatego też wniosek skierowany jest do rozstrzygnięcia przez prokuraturę. 30 grudnia 2003 r. Rada Miejska uchwaliła, że w gestii p. Burmistrza jest dokonanie zakupu samochodu. Okazało się, że podobnie jak dzisiaj niektóre sprawy związane z przyjęciem budżetu zostały załatwione jeszcze przed jego przyjęciem. Zamówienia zostały rozpisane w połowie grudnia, poza drogą urzędową. Nie ma żadnych śladów w biurze podawczym. Nie ma śladów korespondencji, a zamówienia znalazły się u dealerów: Peugeota w Szczecinie, Volvo w Szczecinie, Skody w Szczecinie i Peugeota w Poznaniu. Już 30 grudnia 2003 r. przelano przelewem zaliczkę do Peugeota w Szczecinie – koncesjoner  Drewnikowski. Zaliczka wynosiła 10% ceny. Następnie do gminy zaczęły wpływać dokumenty zawierające oferty innych koncesjonerów. Wpłynęły cztery oferty; Volvo, Skoda i dwa Peugeoty.  Oferta od Peugeota z Poznania nie jest podpisana. 15 stycznia br. gmina dokonała na podstawie faktury VAT zakupu samochodu Peugeot. Tego też dnia Urząd Miasta i Gminy stał się właścicielem samochodu Peugeot kupionego od dealera Drewnikowskiego. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ta faktura została aprobowana przez audytora i inne wydziały w urzędzie. Następnym dokumentem jest protokół z przeprowadzenia postępowania - zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę z dnia 30 stycznia 2004 roku. Na tym protokole znajdują się podpisy p. Eugeniusza Kuduka, p. Beaty Kryszkowskiej, p. Jolanty Staruk i p. Burmistrza Henryka Piłata. W protokole z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę pkt.1. opis przedmiotu zamówienia - wymienione są istotne warunki jakie musi mieć zakupiony samochód. Nie będę tego odczytywał, aby nie przedłużać cennego czasu. Według oferty w dniu 19 grudnia 2003 roku skierowano zapytanie o cenę do czterech dostawców z podaniem odpisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 67 cytowanej wyżej ustawy. Żadne z tych zamówień nie poszło droga urzędową. Zgodnie z wyjaśnieniem prawdopodobnie zostały dostarczone przez kogoś społecznie. Oferty złożone przez dostawców Volvo, Peugeota Poznań i Skody również drogą nie urzędową znalazły się w sekretariacie p. Burmistrza. Oferta z Poznania nie była podpisana. Wobec tego należy uznać, że nie była wiążąca. Po przeanalizowaniu zespół stwierdził, że oferta firmy Auto Bruno została odrzucona ze względu na przekroczenie limitu ceny. Oferta firmy PEHAMOT została odrzucona ze względu na niespełnienie wymogu gwarancji.  W związku z tym do wyboru pozostały dwie oferty, tj. Drewnikowski i MOTO MARKET. 30 stycznia 2004 r. samochód Peugeot kupiony u Drewnikowskiego był własnością gminy i nie było nad czym obradować. Natomiast oferta Peugeota z firmy MOTO MARKET w Poznaniu powinna być odrzucona, bo nie była podpisana. Nie jest to koniec sensacji wiążących się z zakupem samochodu i nie chodzi nam o sam samochód. Sprawa dotyczy tego, że funkcjonariusze publiczni sporządzili protokół, który nie jest zgodny z prawdą. Na protokole, który podpisali: p. Eugeniusz Kuduk, p. Beata Kryszkowska, p. Jolanta Staruk i p. Burmistrz Henryk Piłat jest data 30 stycznia 2004 r.  Komisja Rewizyjna prowadząc postępowanie w wyjaśnieniu sprawy stwierdziła, że w tym dniu p. Eugeniusz Kuduk nie podpisał tego protokołu. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej złożył oświadczenie, że protokół podpisał w lipcu 2004 roku, kiedy był po operacji  i leżał w szpitalu. Dając do podpisania protokół wprowadzono go w błąd twierdząc, że jest to uzupełnienie jakichś brakujących dokumentów. Na tę okoliczność przesłuchaliśmy również p. Burmistrza, który stwierdził, że po interpelacji p. Magdaleny Chmury - Nycz, kiedy Komisja poprosiła o dokumenty zauważył, że na piśmie nie ma podpisu p. Kuduka. Polecił swoim pracownikom pojechać do szpitala, aby p. Kuduk złożył swój podpis na dokumencie. Ten dokument jest podstawą do zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Mamy jeszcze inne podejrzenia, ale o tym nie mówimy, bo nie skończyliśmy postępowania w sprawie samochodu. Ww. dokument potwierdza nieprawdę. Proszę nie dopatrywać się żadnych podtekstów politycznych. Są to pieniądze gminy, a w dniu dzisiejszym mamy mówić o budżecie. Obawiamy się, że inne dokumenty, w innych sprawach również nie spełniają wymogów formalnych, a ponadto często w dokumentach zawarta jest nieprawda. Obawiamy się, że przedstawione w budżecie propozycje nie odzwierciedlają faktycznie istoty sprawy. W grudniu ubiegłego roku była analogiczna sytuacja. Oferta na samochód była rozpisana, zaliczka wpłacona, a Rada dopiero głosowała nad budżetem gminy. Nie możemy już nigdy więcej do tego dopuścić. Reprezentujemy społeczeństwo, a pieniądze nie są nasze tylko publiczne.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie. Uchwała NR XXIX/397/04 w sprawie przyjęcia wniosku Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Gryfinie stanowi  załącznik nr 11.

Ad. VI. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005.

Projekt budżetu na rok 2005 radni otrzymali na piśmie w terminie przewidzianym ustawą - załącznik nr 12.
Na posiedzeniach Komisji radni otrzymali:
- nową wersję pierwszej strony projektu uchwały w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok,
- nową wersję załącznika nr 6,
- nową wersję załącznika nr 17.
Ww. materiał stanowi załącznik nr 13.

Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali:

 1. informację z działalności Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz jednostek organizacyjnych  w zakresie realizacji budżetu za rok 2004 - załącznik nr 14,

 2. za pokwitowaniem nową wersję projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok z autopoprawkami Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 15.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna wnioskuje o przesunięcie projektu budżetu gminy Gryfino na 2005 rok na sesję styczniową.
Pani. Skarbnik powiedziała, że Komisja Rewizyjna nie ma do tego uprawnień. Wobec tego zaopiniowaliśmy projekt budżetu negatywnie.
W stanowisku nie zostało to zapisane. Musiało to umknąć przy pisaniu stanowiska. Komisja uznała, że uchwała nie spełnia wymogów i dlatego zaopiniowaliśmy ją negatywnie.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz- nie wiem jak przebiegała dyskusja na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. W stanowisku Komisji jest tylko zapis o przesunięcie projektu budżetu gminy Gryfino na 2005 rok na sesję styczniową.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna wypracowała dwa wnioski. Gdyby nie doszło do przesunięcia projektu budżetu na sesję styczniową, to Komisja Rewizyjna opiniuje projekt budżetu negatywnie.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz- dwie Komisje Rady wnioskują o przesunięcie projektu budżetu gminy Gryfino na 2005 rok na sesję styczniową. Wobec tego przystępujemy do głosowania.

Kto z radnych jest za przesunięciem podjęcia uchwały w sprawie przyjęcie budżetu gminy na 2005 rok na sesję styczniową?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przy 10 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Radny Artur Nycz - proszę o 5 – minutową przerwę.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - ogłaszam 5 – minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz odczytał Uchwałę NR CCVII/494/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia  3 grudnia 2004 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2005 rok - załącznik nr 17.

Radny Artur Nycz - klub radnych SLD – PLD zajął negatywne stanowisko w sprawie projektu budżetu na 2005 rok. My nie negujemy formalnej strony przygotowania budżetu, do której wypowiedziała się Regionalna Izba Obrachunkowa, ani też sposobu przygotowania projektu budżetu. Negujemy natomiast stronę merytoryczną projektu budżetu. Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej zgłosiła wniosek o przesunięcie głosowania nad budżetem na styczeń 2005 roku. Uważamy, że istnieje możliwość wypracowania kompromisu w sprawie budżetu. Jednak do zawarcia kompromisu potrzebna jest dobra wola dwóch stron. Z naszej strony taka wola jest, ale nie ma jej po stronie drugiej. My nie mamy wątpliwości jeżeli chodzi o budżet, nie mamy też pytań. Sprawa jest dla nas jasna. Nasze zarzuty zostały przedstawione, ale nie zostały zaakceptowane. Na spotkaniu z klubem p. Burmistrz postawił sprawę jasno mówiąc, że to jest jego projekt, a my mamy swoje zdanie. Decyzję podejmie większość. Nie godzimy się na takie rozwiązanie. Nie godzimy się na to, aby pozbawiano nas prawa wpływu na kształt budżetu tylko dlatego, że jesteśmy w mniejszości. Część mieszkańców Gryfina głosowała na nas podczas wyborów. W dniu dzisiejszym za naszym pośrednictwem pozbawia się tych mieszkańców prawa wpływu na budżet. Nasze wnioski nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu. Poprosiliśmy  o przesunięcie głosowania nad budżetem po to, by dać sobie czas na konsultacje. Być może udało by się wypracować kompromis i przyjąć budżet. Tak się jednak nie stało. Większość  w Radzie uznała, że najważniejszą uchwałę w roku można rozstrzygnąć matematycznie, tzn. iż większość radnych zajmie stanowisko w ogóle nie biorąc pod uwagę wniosku i głosów mniejszości. Naszym zdaniem demokracja nie polega na tym, że większość zajmie swoje stanowisko w ogóle nie biorąc pod uwagę wniosków i głosów mniejszości w Radzie. Uważamy, że demokracja polega na tym, iż większość respektuje głosy mniejszości i bierze je pod uwagę. Stało się inaczej. Skoro nie bierze się pod uwagę naszych głosów i niepotrzebni jesteśmy do przyjęcia budżetu na 2005 rok jako klub radnych SLD – PLD uznaliśmy, że nie będziemy uczestniczyli w głosowaniu nad budżetem. Nie będziemy też uczestniczyli w dalszych pracach dzisiejszej sesji.

Radny Mieczysław Sawaryn - w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości oświadczam, że sprawy budżetu są bardzo ważne. Składaliśmy oferty podczas dyskusji nad budżetem. Prosiliśmy o przełożenie głosowania w świetle dokumentów, które przedstawiłem. Posiadamy również wiedzę na temat wielu nieprawidłowości dokumentowych. Nie ma dyskusji. Jest za mało czasu. Ponadto w dniu dzisiejszym wprowadzono do projektu budżetu kolejne zmiany. Wobec tego my również nie będziemy brali udziału w tej sesji. Jest to nasz protest przeciwko takiemu prowadzeniu spraw najważniejszych dla gminy, a związanych z budżetem. Nigdy nie zgodzimy się na tak poważny deficyt budżetowy.

O godz. 1240 obrady sesji opuścili radni:

 • Magdalena Chmura - Nycz,

 • Józef Gutkowski,

 • Artur Nycz,

 • Jan Ragan,

 • Marek Sanecki,

 • Mieczysław Sawaryn,

 • Janusz Skrzypiński,

 • Maciej Szabałkin.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - nie zamykam obrad sesji. Obrady mogą trwać dalej. Jednak z powodu zerwania quorum nie możemy podejmować uchwał Rady.
W związku z zaistniałą sytuacją ogłaszam 15 – minutowa przerwę.

Podczas trwania przerwy Przewodniczący Rady poinformował, że przerwa zostaje przedłużona do godz. 1400.

O godzinie 1400 wznowiono obrady sesji.

Do radnych uczestniczących w sesji dołączył radny Zdzisław Kmieciak.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - wznawiam obrady. Stwierdzam, że na sesji jest quorum, gdyż na stan Rady 21 w obradach uczestniczy 11 radnych. Zgodnie ze Statutem Gminy  obrady są prawomocne. Możemy podejmować uchwały Rady zgodnie z porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Proszę, aby Radca Prawny wypowiedział się, czy od tej chwili obrady sesji są prawomocne?

Radca Prawny Kszysztof Judek - jeżeli w sesji uczestniczy co najmniej połowa ustawowego składu Rady, czyli w tym przypadku 11 radnych, to Rada jest władna podejmować ważne uchwały.

Lista obecności radnych uczestniczących w obradach sesji od godz.1400 stanowi  załącznik nr 18.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - na sesji obecnych jest 11 radnych. Wobec tego  wracamy do omawiania pkt.VI. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat- wypowiedź radnego Artura Nycza mija się  z prawdą. Radni otrzymali pismo, że do 10 grudnia br. mogą zgłaszać wszystkie uwagi do projektu budżetu na 2005 rok. Nikt z radnych nie wniósł uwag w tym terminie. Poprosiłem o spotkanie z klubami. Na moje zaproszenie klub radnych SLD – PLD odpowiedział, że raczy mnie przyjąć dopiero 28 grudnia br. Nieprawdą jest, że radni z klubu BBS nie wsłuchują się w głosy innych klubów. Dowodem wsłuchiwania się w głosy innych klubów była nasza praca w dniu wczorajszym do godz. 2300. Wynikiem tego jest uwzględnienie w projekcie budżetu części uwag, wniosków i oczekiwań radnych z klubu PO i PiS oraz SLD – PLD. Projekt budżetu przewidywał deficyt w kwocie 5.400.000 zł. Radni z klubów PO i PiS oraz SLD – PLD byli przeciwni realizacji budownictwa mieszkaniowego w Wełtyniu.  Twierdzili, że budowa siedmiu mieszkań jest za droga. W wyniku naniesionych poprawek zdjęliśmy realizację tego zadania. Będziemy szukali możliwości budowy tańszych mieszkań. Ponadto oczekiwano od nas, że zrezygnujemy z budowy boiska przy Gimnazjum w Gryfinie. Twierdzenie, że boisko przy Gimnazjum jest niepotrzebne jest bardzo dziwne. Górny Taras liczy 12 tysięcy mieszkańców, a do Gimnazjum uczęszcza 1200 dzieci. W związku z tym, że otrzymaliśmy 500.000 zł z MENIS –u zdjęliśmy z projektu budżetu wcześniej zaplanowaną tam kwotę. 

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w ww. sprawie wraz z autopoprawkami zgłoszonymi przez p. Burmistrza,  o które zabiegali radni z klubów PO i PiS oraz SLD – PLD?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 11 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały wraz  z zaproponowanymi przez Burmistrza autopoprawkami głosowało 10 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok przyjęto większością głosów. Uchwała NR XXIX/398/04 stanowi załącznik nr 19.

Ad. VII. Przyjęcie ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2005 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2005 rok przyjęto jednogłośnie. Uchwała NR XXIX/399/04 stanowi załącznik nr 20.

Ad. VIII. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2005 rok.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2005 rok przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXIX/400/04 stanowi załącznik nr 21.

Ad.IX. Zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXIX/401/04 stanowi załącznik nr 22.

Ad.X. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - na wniosek Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej radni przed sesją w dniu dzisiejszym otrzymali informację nt. zwolnień emerytów i rencistów I grupy inwalidzkiej z podatku od nieruchomości  w ościennych gminach - załącznik nr 23.

Radny Czesław Kapusta - wnioskuję, aby do projektu uchwały wprowadzić zapis, że zwalnia się z płacenia podatków rencistów posiadających I grupę inwalidzką, którzy zdali swoje grunty wraz z budynkami na rzecz KRUS. Chodzi mi o osoby, które znalazły się w sytuacji przymusowej, ponieważ nie miały następców.

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Krystian Kosiński - rozumiem, że intencją radnego p. Czesława Kapusty jest objęcie tym zwolnieniem budynków pozostałych lub ich części zajętych przez osoby, co do których orzeczono, że mają znaczny stopień niepełnosprawności i kiedyś były kwalifikowane jako inwalidzi I grupy. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 1997 roku wprowadza tylko taką kategorię osób. Nigdzie w ustawach nie ma mowy o inwalidach I grupy. Taka grupa inwalidzką została przejęta przez nazewnictwo określone w ustawie z 1997 roku. Odnosząc się do propozycji radnego proponuję, aby w § 1 wprowadzić pkt. 7 następującej treści „Budynków pozostałe lub ich części zajętych przez osoby, co do których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami), jeżeli zamieszkują one samotnie lub z osobami, które również posiadają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub pobierają świadczenia, o których mowa w § 1 pkt. 1 i pkt. 3 niniejszej uchwały”. Czy taka poprawka satysfakcjonuje radnego?

Radny Czesław Kapusta - powiedział Pan, że ustawa dopuszcza tylko takie możliwości. Nie jest to zgodne z prawdą, gdyż ustawa mówi, że renciści posiadający I grupę inwalidzką, którzy byli pracownikami spółdzielni produkcyjnych są automatycznie zwolnieni. Inne gminy korzystają ze zwolnień w różny sposób. Uważam, że nasza gmina powinna zastosować takie zwolnienia.

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Krystian Kosiński - zapis, który proponuję konsumuje Pana wniosek, a nawet rozszerza grupę.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały wraz z zaproponowaną zmianą.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały wraz z zaproponowaną zmianą głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXIX/402/04 stanowi  załącznik nr 24.

Ad.XI. Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

 1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXIX/403/04 stanowi załącznik nr 25.

 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali mieszkalnych oraz do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali mieszkalnych oraz do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXIX/404/04 stanowi załącznik nr 26.

 3. zmiany uchwały nr XXIII/307/04 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Wełtyń.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/307/04 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Wełtyń przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXIX/405/04 stanowi załącznik nr 27.

Ad.XII. Nadanie nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie 5 m. Gryfino.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz- Komisja Rewizyjna projekt uchwały zaopiniowała negatywnie. Uważa, że mieszkańcy nowo budowanego budynku przez GTBS powinni być inicjatorami nadania nazwy urzędowej ulicy. W przypadku przyjęcia projektu uchwały nazwa ulicy urzędowej winna brzmieć „Księdza Popiełuszki”.

Radny Antoni Rak - apeluję do wszystkich radnych o podjęcie projektu uchwały w wersji zaproponowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy, tj. z pełną nazwą, czyli z imieniem i nazwiskiem Księdza Jerzego Popiełuszki. Przecież każdy człowiek oprócz nazwiska posiada imię i nie można go tego pozbawiać.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - kto z radnych jest za tym, aby zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej ww. ulica nosiła nazwę „Księdza Popiełuszki”?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu  wzięło udział 11 radnych. Za przyjęciem wniosku nie głosował nikt z radnych, przy 10 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie w wersji zaproponowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 9 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie 5 m. Gryfino przyjęto większością głosów. Uchwała Nr XXIX/406/04 stanowi załącznik nr 28.

Ad.XIII. Uchwalenie Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005 przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXIX/407/04 stanowi załącznik nr 29.

Ad.XIV. Zmiana uchwały Nr XXXII/392/01 z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino - rejon ulicy Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/392/01 z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino - rejon ulicy Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXIX/408/04 stanowi załącznik nr 30.

Ad.XV. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie  projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31 przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXIX/409/04 stanowi załącznik nr 31.

Ad.XVI. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Pniewo.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Pniewo przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXIX/410/04 stanowi  załącznik nr 32.

Ad.XVII. Podjęcie uchwały w sprawie wspierania realizacji zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - mam zastrzeżenie do pkt. 2 w § 5 projektu uchwały. Chodzi o to, aby wspieranie osób niepełnosprawnych było ograniczone do osób niepełnosprawnych w zakresie dysfunkcji układu ruchu. Spotkałam się z takimi przykładami, że dzieci z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności w każdym przypadku wchodzą z opiekunem. Jest to nadużywane.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - w ciągu roku mamy trzy takie przypadki. Dotyczy to wniosków konkretnych osób.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w projekcie uchwały uwzględniamy w formie autopoprawki wniosek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie wykreślenia w § 5 pkt. 1 oraz propozycję radnej Lidii Karzyńskiej – Karpierz.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - we wszystkie poniedziałki niepełnosprawni mają wstęp wolny na basen. Taką umowę podpisano z PEFRON-em.

Radny Zdzisław Kmieciak - chciałbym dowiedzieć się jak to jest w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna musi być z osobą towarzyszącą?

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - osoba towarzysząca również ma bezpłatny wstęp na basen.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w ww. sprawie wraz z wprowadzonymi autopoprawkami?
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wspierania realizacji zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXIX/411/04 stanowi załącznik nr 33.

Ad.XVIII. Przyjęcie programu „Bezpieczna Gmina”.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska prosi o przedstawienie konkretnego referatu nt. sposobu realizacji programu. Jakie środki zostaną przeznaczone na ten cel oraz w jakich godzinach będą odbywały się dyżury?

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - ww. wniosek zostanie uwzględniony. Trudno jest w dniu dzisiejszym przedstawić taką informację. Wcześniej musi spotkać się Rada Koordynacyjna do spraw Programu „Bezpieczna Gmina” w celu przygotowania informacji.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczna Gmina” przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXIX/412/04 stanowi  załącznik nr 34.

Ad.XIX. Zmiana uchwały Nr XXVIII/391 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/391 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXIX/413/04 stanowi  załącznik nr 35.

Ad.XX. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej przez Gminę Gryfino Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.
Projekt uchwały w ww. sprawie radni otrzymali na posiedzeniach Komisji - załącznik nr 36.

W dniu dzisiejszym odstąpiono od podjęcia uchwały w ww. sprawie.

Ad.XXI. Zmiana budżetu gminy na 2004 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - do projektu uchwały wkradł się błąd i dlatego proponuję naniesienie następującej zmiany: w § 2 w miejsce działu 010 należy wpisać dział 100 rozdział 10095 § 0 460 - górnictwo i kopalnictwo. Pozostała część pozostaje bez zmian. Radni otrzymali nową wersję projektu uchwały z uwzględnieniem ww. zmiany.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie wraz z naniesioną zmianą.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXIX/414/04 stanowi załącznik nr 37.

Ad.XXII. Zmiana planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. na 2004r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 16.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. na 2004 r. przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXIX/415/04 stanowi załącznik nr 38.

Ad.XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających  z upływem roku budżetowego 2004.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - przedstawienie projektu uchwały w ww. sprawie  świadczy o tym, że na rachunkach bankowych są środki finansowe w postaci lokat. Wydatki niewygasające można wykazać, gdy na rachunku są zabezpieczone środki finansowe. Twierdzenie, że gmina nie posiada lokat, że nie ma pieniędzy jest nieprawdą. Gdyby tak było, to gmina nie mogła by ich wykazać. Przedstawiony w dniu dzisiejszym projekt uchwały opiewa na kwotę 1.220.633 zł. Są to środki, na zadania inwestycyjne, które zostaną zrealizowane w roku 2005. Jednak nie będą one obciążały wydatków budżetu gminy w roku 2005. W 2002 roku uchwałą Rady Miejskiej został zatwierdzony budżet gminy na rok 2003. W 2003 roku realizacja tego budżetu nie przebiegała tak jak uchwalono. Powodem tego były zawyżone dochody z tytułu podatku od osób prawnych i od osób fizycznych o kwotę  5.782.413 zł. Była to bardzo znaczna kwota, ponieważ wydatki obejmowały niezrealizowane dochody. Był to bardzo ciężki rok dla nas wszystkich. Musieliśmy w ciągu roku podejmować szereg uchwał, w których zmniejszano zawyżone dochody. Był to również trudny rok z powodu spłat dotyczących zobowiązań PUK. Udało nam się wszystko zrealizować i w 2005 rok wchodzimy z nadwyżką budżetową w postaci środków na rachunkach bankowych.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 11 radnych, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2004 przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr XXIX/416/04 stanowi załącznik nr 39.

Ad.XXIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - duża część radnych, która zgłosiła interpelacje opuściła obrady sesji. Wobec powyższego uzgodniliśmy z p. Burmistrzem, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na piśmie.

Ad.XXV. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - chcę poinformować, że:

 • 31 grudnia br. na Placu Księcia Barnima I o godz. 23 odbędzie się spotkanie sylwestrowe dla mieszkańców. Wystąpi zespół muzyczny. O północy planowany jest pokaz ogni sztucznych. Impreza będzie trwała do godz. 200. Wszystkich serdecznie zapraszamy,

 • na moje ręce wpłynęły życzenia świąteczne i noworoczne dla całej Rady, w tym od:  p. Starosty Ewy De La Torre, Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo, Cedyni, Kołbaskowa, Anny Wilczyńskiej, Poseł Małgorzaty Rhode, Posła Wojciecha Długoborskiego, Zarządu i pracowników PEC, GTBS, Prezesa PUK, Komendanta Powiatowego Policji, Dyrekcji i pracowników GOG, Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych.  Za złożone życzenia w imieniu własnym i Rady Miejskiej serdecznie dziękuję.

 • XXX sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27 stycznia 2005 r. o godz. 900.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - chcę wyrazić wielkie uznanie dla radnych za to, że sprawy ludzkie leżą im na sercu. Dziękuję za to i za przyjęcie budżetu na 2005 rok.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz- wszystkim obecnym życzę wszystkiego najlepsze w 2005 roku.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1.,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad (I wersja) - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad (II wersja) - załącznik nr 5,
 6. Porządek obrad (III wersja) - załącznik nr 6,
 7. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 7,
 8. Wnioski Komisji Rewizyjnej - załączniki nr 8 i 9,
 9. Informacja na temat procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - załącznik nr 10,
 10. Uchwała NR XXIX/397/04 - załącznik nr 11.
 11. Projekt budżety gminy na 2005 rok - załącznik nr 12,
 12. Zmiany do projektu budżetu gminy na 2005 rok - załącznik nr 13,
 13. Informacja z działalności Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji budżetu za 2004 rok - załącznik nr 14,
 14. Nowa wersja projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok z autopoprawkami Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 15,
 15. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 16,
 16. Uchwała NR CCVII/494/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - załącznik nr 17,
 17. Lista obecności radnych - załącznik nr 18,
 18. Uchwała NR XXIX/398/04 - załącznik nr 19,
 19. Uchwała NR XXIX/399/04 - załącznik nr 20,
 20. Uchwała NR XXIX/400/04 - załącznik nr 21,
 21. Uchwała NR XXIX/401/04 - załącznik nr 22,
 22. Informacja nt. zwolnień emerytów i rencistów I grupy inwalidzkiej z podatku od   nieruchomości w ościennych gminach - załącznik nr 23,
 23. Uchwała NR XXIX/402/04 - załącznik nr 24,
 24. Uchwała NR XXIX/403/04 - załącznik nr 25,
 25. Uchwała NR XXIX/404/04 - załącznik nr 26,
 26. Uchwała NR XXIX/405/04 - załącznik nr 27,
 27. Uchwała NR XXIX/406/04 - załącznik nr 28,
 28. Uchwała NR XXIX/407/04 - załącznik nr 29,
 29. Uchwała NR XXIX/408/04 - załącznik nr 30,
 30. Uchwała NR XXIX/409/04 - załącznik nr 31,
 31. Uchwała NR XXIX/410/04 - załącznik nr 32,
 32. Uchwała NR XXIX/411/04 - załącznik nr 33,
 33. Uchwała NR XXIX/412/04 - załącznik nr 34,
 34. Uchwała NR XXIX/413/04 - załącznik nr 35,
 35. Projekt uchwały w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej przez Gminę Gryfino Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie - załącznik nr 36,
 36. Uchwała NR XXIX/414/04 - załącznik nr 37,
 37. Uchwała NR XXIX/415/04 - załącznik nr 38,
 38. Uchwała NR XXIX/416/04 - załącznik nr 39.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz
 

Lista załączników:
załącznik nr 1 [107296 bajtów]
załącznik nr 18 [111244 bajtów]