Materiały na sesję

fff
  • DRUK NR 1/LXVII - Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Gryfinie w roku 2022.
  • DRUK NR 2/LXVII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Gryfinie w 2022 roku.
  • DRUK NR 3/LXVII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/445/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym.
  • DRUK NR 4/LXVII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino.
  • DRUK NR 5/LXVII - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  • DRUK NR 6/LXVII - Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  • DRUK NR 7/LXVII - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok.
  • DRUK NR 8/LXVII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030.
  • DRUK NR 9/LXVII - Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie zapewnienia dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • DRUK NR 10/LXVII - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.