Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 24.01.2019


Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z II sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński  


   Nie głosowało:

 Piotr Romanicz      Numer głosowania: 2
Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. - wniosek radnego Romana Polańskiego
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Andrzej Urbański  


   Przeciw:

 Roland Adamiak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński


    Wstrzymało się:

 Władysław Sobczak      Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino . - Druk Nr 1/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz
 Marcin Para  Marcin Pazik  Roman Polański  Piotr Romanicz
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    


   Przeciw:

 Rafał Guga  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik
 Marek Sanecki  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  


   Wstrzymało się:

 Wanda Hołub      


   Nie głosowało:

 Władysław Sobczak      Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego. - Druk Nr 2/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński    


   Nie głosowało:

 Władysław Sobczak      Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Gryfino w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. - Druk Nr 3/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński  Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie ­ działki nr 125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie 5 miasta Gryfino. - Druk Nr 4/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 1
Obecni: 19


   Za:

 Wanda Hołub  Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Piotr Zwoliński    


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Robert Jonasik  Magdalena Pieczyńska  Małgorzata Wisińska


   Nie głosowało:

 Roland Adamiak      Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. - Druk Nr 5/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  


   Nie głosowało:

 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. - poprawka do uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 12
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk  Roman Polański
 Piotr Romanicz  Władysław Sobczak  Małgorzata Wisińska  


   Wstrzymało się:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska
 Maciej Puzik  Marek Sanecki  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański


   Nie głosowało:

 Piotr Zwoliński      Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. - z poprawką - Druk Nr 6/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. - poprawka do uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 10
Nie głosowało: 4
Obecni: 20


   Za:

 Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk  Roman Polański
 Piotr Romanicz  Małgorzata Wisińska    


   Wstrzymało się:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik  Marek Sanecki
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański    


   Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński  Marcin Pazik  Władysław Sobczak  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. - z poprawką - Druk Nr 7/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński  


   Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński      Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/461/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino. - Druk Nr 8/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński  


   Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński      Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej. - Druk Nr 9/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Piotr ZwolińskiNumer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025. - Druk Nr 11/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Roman Polański  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Piotr Zwoliński      


   Przeciw:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019. - Druk Nr 12/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Wanda Hołub  Robert Jonasik  Elżbieta Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński    


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Piotr Romanicz    Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie. - z kandydaturą radnej Małgorzaty Wisińskiej - Druk Nr 13/IV
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 20


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Andrzej Urbański      


   Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński