Materiały na sesję

DRUK NR 1/IV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino.

DRUK NR 2/IV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego.

DRUK NR 3/IV - Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Gryfino w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

DRUK NR 4/IV - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie – działki nr 125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie 5 miasta Gryfino.

DRUK NR 5/IV - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

DRUK NR 6/IV - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

DRUK NR 7/IV - Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

DRUK NR 8/IV - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/461/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino.

DRUK NR 9/IV - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej.

DRUK NR 10/IV - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.

DRUK NR 11/IV - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025.

DRUK NR 12/IV - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019.

DRUK NR 13/IV - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie.